divendres, 18 de juliol de 2008

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER SER DEBATUDA EN EL PLENARI DE 18-07-08. SEGREGACIÓ DE LA CANONJA

MOCIÓ PRESENTADA A CONSELL PLENARI DEL 18.07.08
El Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona i el Plenari de l’Ajuntament de La Canonja celebrats el dia 16 d’abril de 2007 van aprovar iniciar l’expedient d’alteració del terme municipal de Tarragona per segregació de La Canonja, i es va acordar trametre l’esmentat expedient a la Generalitat de Catalunya perquè fes efectiva la restauració de la plena municipalitat a La Canonja.
En data 18 de juliol de 2007 l’Ajuntament de Tarragona va remetre l’expedient i la memòria justificativa de la segregació a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Amb data 27 de febrer de 2008 la Comissió de Delimitació Territorial informa desfavorablement sobre l’expedient de segregació per no complir un dels requisits establerts en la normativa vigent, en concret, perquè no hi ha una franja de sòl classificada com a no urbanitzable, d’una amplada mínima de 3000 metres, entre el nucli de La Canonja i la resta de la zona urbana del municipi de Tarragona.
Tanmateix demana a les instàncies competents que es tingui en compte la peculiaritat i la singularitat històrica de La Canonja perquè es constitueixi en nou municipi.
Amb data 7 d’abril de 2008 la Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit de la Comissió de Delimitació Territorial.
Amb data 22 de maig de 2008 la Comissió Jurídica Assessora emet dictamen preceptiu desfavorable sobre aquest expedient i conclou el següent :
- Reitera que certament no es compleix el requisit de l’amplada mínima de 3000 metres i assenyala que aquesta circumstància ja està recollida en la mateixa memòria justificativa.
- Assenyala que el fet de no complir un dels requisits no contradiu ni desnaturalitza les singularitats de La Canonja des del punt de vista històric, social i geogràfic.
- I que la singularitat de La Canonja i la coincidència favorable a la segregació de les forces polítiques dels ens locals interessats són factors que poden ser tinguts en compte pel Consell Executiu a l’hora de poder crear una possible solució singular a través d’un projecte de llei a trametre al Parlament.
Per tot això exposat el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona prengui els següents :


ACORDS

1.- Instar als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya a que, en el termini de sis mesos, redacti una proposició de llei per transformar l’Entitat Municipal Descentralitzada de La Canonja en municipi.
2.- Que aquest projecte de llei sigui específic per La Canonja de manera que s’eviti haver de tramitar un nou expedient i una nova memòria justificativa.
3.- Comunicar els presents acords al Consell Executiu de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, als grups polítics representats en el Parlament de Catalunya i a l’Ajuntament de La Canonja.
AQUESTA MOCIÓ HA ESTAT DEFENSADA PEL CONSELLER JORDI MIQUEL SENDRA VELLVÈ
La moció ha estat aprovada per unanimitat

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Bravo.

Anònim ha dit...

Sendra, diran el que vulguin, però no es durà a terme, perdriem uns 2000 vots socialistes i uns 800 de ICV. El Roque, sabrà com parar.

Jordi Sendra ha dit...

És molt possible que tinguis raó però la nostra obligació amb La Canonja és continuar lluitant perquè esdevingui una realitat.