dimarts, 24 de febrer de 2009

L’equip de govern, s’apropia de les idees de CIU, perquè ells no en tenen.

Avui sorprenentment l’equip de govern del sr. Ballesteros ha presentat unes mesures anticrisis per reduir 2.7m d’€, del pressupost de l’ajuntament al 2009.

Cal recordar, que la darrera setmana entre les mesures anticrisi que CIU proposava, una d’elles era reduir 2.2m d’€ del pressupost de l’ajuntament al 2009, i constituir una taula de participació, que aplegui totes les institucions que treballen directament amb els més necessitats i destinar aquests diners a aquestes entitats per què cobreixen l’allau de persones que estan atenent i que de ben segur superen en bon número als anys anteriors. A més a més, en bona part, moltes d’aquestes responsabilitats les hauria de cobrir el nostre Ajuntament, i és per això que és just que aquests diners es destinin a aquesta finalitat.

Les mesures anticrisis que proposa el govern Ballesteros, són abstractes i indeterminades, ja que reduir diners, en consum energètic, consum de telèfon i ús de paper és francament complicat, us posaré un exemple: s’ha parlat en diverses ocasions, per exemple que els comunicats interns siguin per correu electrònic, i quan fas servir aquesta via, el regidor del govern al que li demanes alguna cosa, et diu que li enviïs oficialment per escrit en paper. Aleshores, en que quedem? Reduïm paper, o és la única via oficial? És aquesta la forma en que pensa reduir despeses aquest Ajuntament?

La reducció del pressupost, és factible fer-la d’altres partides que afecten més d’aprop als regidors del govern, com per exemple despeses de representació, publicitat i propaganda, i de gairebé totes les regidories, Hisenda, Relacions ciutadanes, Comunicació i participació ciutadana, cultura i festes.... i altres partides com poden ser interessos bancaris, liquidació pressupost 2008, aportacions empreses municipals....

En definitiva, que surten al pas amb una mesura copiada, d’això se’n diu apropiació d’idees, (com a darrer recurs, ja que aquest govern està veient que CIU aporta més que ells), i a més a més, no concreten a que destinaran els diners que pretenen estalviar, doncs, o no tenen clar que puguin aconseguir l’estalvi, o la destinació dels diners ja la tenen clara, per mantenir totes les nòmines dels càrrecs de confiança i amics que ocupen llocs de treball superflus.

Sr. Ballesteros, ja cal que faci treballar a tot l’equip d’assessors que té, i siguin una mica més originals.

dilluns, 23 de febrer de 2009

MOCIÓ: LES ONG’S CATALANES I EL 0,7% DE L’IRPF

L'executiu ha facilitat recentment, a les entitats que porten a terme programes finançats a càrrec de la convocatòria de subvencions del 0,7% de l'IRPF, un esborrany d'ordre governamental que regula les bases per accedir a aquests ajuts. Aquesta modificació té com a objectiu, limitar la possibilitat de sol·licitud de les subvencions, a les entitats d'àmbit estatal i, en conseqüència, excloure de l'accés a aquests fons a aquelles que no tinguin àmbit estatal.

Si la modificació acaba fent-se efectiva, molts programes desenvolupats per ONGs d'àmbit català es veurien afectats. S'estima que les entitats catalanes deixarien de percebre uns 30 milions d'euros. Molts dels programes que no podrien desenvolupar-se estan destinats a persones que es troben en situació d'exclusió social. La maniobra és especialment greu per un doble motiu, per una banda, per la interrelació existent entre la decisió ciutadana d'assignar els recursos a fins d'interès social i la confiança de la seva gestió en entitats pròximes al ciutadà, pròxima al territori. Amb la decisió del Govern podria trencar-se aquesta interrelació. Per altra banda, la modificació és greu per la situació de crisi que es viu. En un moment de forts i creixents necessitats socials, i també mediambientals, és imprescindible reforçar les entitats i reconèixer el treball positiu que realitzen, i no al contrari.

La postura del Govern contrasta a més, amb l'aportació que des de Catalunya es porta a terme en aquesta matèria. Catalunya és la comunitat autònoma més solidària a partir de l'IRPF. El percentatge de declarants que any rere any decideix destinar una part de la seva renda a altres fins d'interès social és el més elevat de totes les comunitats autònomes, se situa sempre per sobre de la mitjana del conjunt de l'Estat.

D’altra banda, la posició del govern s'oposa a mandats aprovats en seu parlamentària i incompleix de fet, el nou Estatut de Catalunya. Les reiterades demandes de territorializació dels recursos obtinguts del 0,7% de l'IRPF destinat a altres fins d'interès social, responen a aquest plantejament i s'han justificat per diverses raons: possibilitar l'exercici de les competències exclusives de les CC.AA en matèria d'acció social i d'associacions i fundacions; garantir la dotació de recursos per a programes socials d'entitats d'àmbit local i autonòmic; fer efectiu el principi de proximitat com element rector de la política social; i vincular recaptació i distribució per evitar el desincentiu que provoca la inexistència d'aquesta relació.


Davant el canvi de criteris manifestat pel govern per limitar a entitats d'àmbit estatal la possibilitat de sol·licitar subvencions a càrrec de l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF, i el desajustament entre aquesta posició i les demandes efectuades pel govern de Catalunya i les entitats del sector,

És per això que el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona prengui els següents acords

ACORDS

Primer.- Instar al govern espanyol que aturi la modificació dels requisits per sol·licitar les ajudes destinades a fins d'interès social derivades de l'assignació tributària del 0,7 de l'IRPF, per limitar la possibilitat de sol·licitud a les entitats d'àmbit estatal.

Segon.- Instar al govern espanyol a Territorializar per Comunitats Autònomes, els recursos recaptats en l'assignació tributària de l'IRPF destinada a altres fins d'interès social i a cedir a cada Comunitat un mínim del 50% de la recaptació que s'hagi obtingut en les declaracions efectuades en el seu territori, en concepte de la citada assignació, garantint que els recursos corresponents al referit tram siguin gestionats íntegrament, pels respectius governs autonòmics i destinats efectivament, al Tercer Sector.

Tercer.- Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que emprengui les accions que siguin necessàries per tal que, sent Catalunya una de les comunitats on el percentatge de declarants que any rere any decideix destinar una part de la seva renda a altres fins d'interès social és el més elevat de totes les comunitats autònomes, el govern espanyol rectifiqui la seva proposta de deixar fora de les subvencions del 0.7% de l’IRPF les associacions i ONGs d’àmbit català, i treballi perquè hi hagi unitat catalana a Madrid, alhora de defensar els interessos de Catalunya.

Quart.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern espanyol, a la Ministra de d’Educació, Política Social i Esports del Govern espanyol, Mercedes Cabrera, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya (ACM i FMC) i a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
Joan Aregio i Navarro
Conseller Portaveu del Grup municipal de CiU

Tarragona, 18 de febrer de 2009


Aquesta moció serà defensada per la Sra. M.Victòria Forns.

MOCIÓ: REDUCCIÓ DE DESPESES NO PRIORITÀRIES I CREACIÓ DE LA TAULA DE PARTICIPACIÓ

Potser comença a ser hora que els qui tenen la responsabilitat del govern a l’Ajuntament de Tarragona es posicionin de manera clara al costat dels qui són víctimes directes de la crisi econòmica. El govern de Tarragona no pot ignorar per més temps una realitat tant evident com la que pateixen molts tarragonins i tarragonines.

El “Plan Zapatero” segons el nostre criteri ben poc ajudarà a les famílies que aviat es veuran abocades a situacions de marginació que mai havien imaginat. Aquest Pla tampoc ajuda a atendre les necessitats dels més exclosos, dels qui dormen al carrer dia rera dia, dels qui necessiten ajuda per a cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació, dels qui demanden treball, dels qui van decidir venir a casa nostra pensant que ells i les seves famílies podrien engegar un projecte de millora de les seves condicions de vida i el veuen frustrat. De les dones soles amb fills menors al seu càrrec i en situació de desemparament. De l’increment de les conductes violentes o de l’aparició, si no hi posem remei aviat, d’actituds racistes o xenòfobes.

Moltes d’aquestes realitats són conegudes, però cal visualitzar-les perquè en prenguem consciència. Cal atendre-les dins uns paràmetres de dignitat i pensant en el benestar social com un dret per a tothom. Els problemes socials es poden tornar crònics i generalitzar, i quan en una societat succeeix això, la cohesió social desapareix. En definitiva l’ombra de la fractura social planeja amb més insistència que mai. Certament es dibuixa un panorama trist, desencisador, però això en esperona encara més a buscar solucions.

Què fer des de la municipalitat?. Primer reconèixer que des de l’administració local no estem donant resposta a moltes d’aquestes situacions i que són les entitats sense ànim de lucre, les fundacions, els sindicats, les ONG’s les que assumeixen en molts casos competències municipals pel que fa a l’atenció de necessitats bàsiques. Teixit social, que com a agents socials proactius i arrelats a la ciutat de Tarragona gaudeixen d’un prestigi que els precedeix, i d’una legitimitat guanyada a pols i a base de treball des de fa molts anys. Cal doncs posar en valor la funció social que acompleixen, però alhora ajudar-los en la seva tasca, més del que s’està fent fins ara.

Per tot això exposat el Grup municipal de Convergència i Unió proposa que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona pregui els següents:

ACORDS

Primer.- Redefinir el pressupost municipal de l’any 2009, reduint tot tipus de despeses no prioritàries en aquests moments.

Segon.- Aquesta reducció hauria de basar-se prioritàriament en les següents modificacions: (no és aquest un llistat ni tancat ni excloent):
Alcaldia, Àrea de Mobilitat, Relacions Ciutadanes, Comunicació, Empreses Municipals, Hisenda, Enllumenat, Publicitat, Esports, Cultura i Festes, més la incorporació del romanent de l’any 2008.
L’objectiu seria reunir aproximadament 2,25 milions d’euros, per gestionar-los i aplicar-los d’acord amb el previst en el punt següent.
Tercer.- Creació d’una taula de Participació formada per les entitats econòmiques, sindicals, fundacions, ONG’s i entitats socials sense ànim de lucre, que sota la Presidència de l’Alcalde de la ciutat i amb la participació d’un membre de cada grup municipal de l’Ajuntament de Tarragona, gestioni els fons esmentats en el punt segon d’aquesta moció amb l’objectiu de destinar aquests fons a activitats pel foment de l’economia productiva fins a l’ajut a programes i accions que lluitin contra l’exclusió social.

Joan Aregio i Navarro
Conseller Portaveu del Grup municipal de CiU

Tarragona, 18 de febrer de 2009

Aquesta moció serà defensada per la consellera Sra. M. Victòria Forns.

MOCIÓ: PAGAMENT A PROVEÏDORS

De tots és coneguda la greu situació de crisi econòmica que travessa el món. És evident també que aquesta situació colpeja especialment l’Estat espanyol i com a conseqüència Catalunya i Tarragona.

Des de Convergència i Unió hem manifestat reiteradament la mala política que els governs socialistes estan portant a terme per afrontar aquesta situació. Fins i tot les poques mesures que s’han pres, s’han pres tard i malament.

Davant d’aquesta situació, i com a principal grup de l’oposició de l’Ajuntament de Tarragona, tenim la obligació de posar damunt de la taula un conjunt de mesures que creiem són bàsiques per afrontar la crisi.

Per tot això exposat el Grup municipal de Convergència i Unió proposa que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona prengui els següents:


ACORDS


Primer.- Efectuar un pla de xoc de pagament a tots els proveïdors de l’Ajuntament de Tarragona en el termini màxim d’un mes.

Segon.- Aquesta mesura hauria d’anar acompanyada del mateix pla per retornar en el mateix termini totes les fiances i garanties que l’Ajuntament de Tarragona té dipositades un cop hagin complert la seva funció.Joan Aregio i Navarro
Conseller Portaveu del Grup municipal de CiU

Tarragona, 18 de febrer de 2009

Aquesta moció serà defensada pel Sr. Joan Aregio.

MOCIÓ: REVISIÓ DE LA POLÍTICA FISCAL DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

De tots és coneguda la greu situació de crisi econòmica que travessa tot el món. És evident també que aquesta situació colpeja especialment l’Estat espanyol i com a conseqüència Catalunya i Tarragona.

Des de Convergència i Unió hem manifestat reiteradament la mala política que els governs socialistes estan portant a terme per afrontar aquesta situació. Fins i tot les poques mesures que s’han pres, s’han pres tard i malament.

Davant d’aquesta situació, i com a principal grup de l’oposició de l’Ajuntament de Tarragona, tenim la obligació de posar damunt de la taula un conjunt de mesures que creiem són bàsiques per afrontar la crisi.

Per tot això exposat el Grup municipal de Convergència i Unió proposa que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona prengui els següents:


ACORDS


Primer.- La revisió de la política fiscal i de puges de preus indiscriminades del l’Ajuntament de Tarragona.

Segon.- La inaplicació de les pujades per sobre del IPC de desembre de 2008, en serveis, impostos i taxes que depenen del Ajuntament.

Tercer.- La limitació de les pujades de preus respecte dels serveis, impostos i taxes que depenen del Ajuntament solament a l’IPC final del any 2008, és a dir, 1,4%.

Quart.- El compromís de no pujar els preus de l’autobús municipal de Tarragona per sobre de l’IPC de desembre de 2008.

Joan Aregio i Navarro
Conseller Portaveu del Grup municipal de CiU


Tarragona, 18 de febrer de 2009


Aquesta moció serà defensada pel Sr. Federic Adan

MOCIÓ: FRACCIONAMENT DELS IMPOSTOS I TAXES

De tots és coneguda la greu situació de crisi econòmica que travessa el món. És evident també que aquesta situació colpeja especialment l’Estat espanyol i com a conseqüència Catalunya i Tarragona.

Davant d’aquesta situació, i com a principal grup de l’oposició d’aquest Ajuntament, tenim la obligació de posar damunt de la taula un conjunt de mesures que creiem són bàsiques per afrontar la crisi.

Assumir el pagament dels impostos i taxes, és ja habitualment una càrrega feixuga pel pressupost de qualsevol família de Tarragona. En la gran majoria dels casos, s’ha de realitzar un esforç important a l’hora realitzar els pagaments.

Moltes famílies de Tarragona es poden trobar en una situació compromesa, i en molts casos no podran afrontar el pagament dels seus impostos i taxes, produint aquest fet una angoixa innecessària a les famílies, i d’altra banda una possible pèrdua d’ingressos pel nostre Ajuntament.

Per tot això exposat el Grup municipal de Convergència i Unió proposa que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona prengui els següents:


ACORDS

Primer.- Oferir als ciutadans la possibilitat de fraccionar en 12 mensualitats els impostos i taxes que s’originin des d’aquest Ajuntament, sense que aquest fraccionament produeixi cap tipus d’interessos.

Segon.- Aplicar aquesta mesura des d’aquest any 2009.

Joan Aregio i Navarro
Conseller Portaveu del Grup municipal de CiU

Tarragona, 18 de febrer de 2009


Aquesta moció serà defensada per la Sra. Maribel Rubio

MOCIÓ: REVISIÓ DE LA POLÍTICA FISCAL DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

De tots és coneguda la greu situació de crisi econòmica que travessa tot el món. És evident també que aquesta situació colpeja especialment l’Estat espanyol i com a conseqüència Catalunya i Tarragona.

Des de Convergència i Unió hem manifestat reiteradament la mala política que els governs socialistes estan portant a terme per afrontar aquesta situació. Fins i tot les poques mesures que s’han pres, s’han pres tard i malament.

Davant d’aquesta situació, i com a principal grup de l’oposició de l’Ajuntament de Tarragona, tenim la obligació de posar damunt de la taula un conjunt de mesures que creiem són bàsiques per afrontar la crisi.

Per tot això exposat el Grup municipal de Convergència i Unió proposa que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona prengui els següents:


ACORDS


Primer.- La revisió de la política fiscal i de puges de preus indiscriminades del l’Ajuntament de Tarragona.

Segon.- La inaplicació de les pujades per sobre del IPC de desembre de 2008, en serveis, impostos i taxes que depenen del Ajuntament.

Tercer.- La limitació de les pujades de preus respecte dels serveis, impostos i taxes que depenen del Ajuntament solament a l’IPC final del any 2008, és a dir, 1,4%.

Quart.- El compromís de no pujar els preus de l’autobús municipal de Tarragona per sobre de l’IPC de desembre de 2008.

Joan Aregio i Navarro
Conseller Portaveu del Grup municipal de CiU


Tarragona, 18 de febrer de 2009


Aquesta moció serà defensada pel Sr. Federic Adan

MOCIÓ: CONDONACIÓ DE L'IBI

De tots és coneguda la greu situació de crisi econòmica que travessa el món. És evident també que aquesta situació colpeja especialment l’Estat espanyol i com a conseqüència Catalunya i Tarragona.

Des de Convergència i Unió hem manifestat reiteradament la mala política que els governs socialistes estan portant a terme per afrontar aquesta situació. Fins i tot les poques mesures que s’han pres, s’han pres tard i malament.

Davant d’aquesta situació, i com a principal grup de l’oposició de l’Ajuntament de Tarragona, tenim la obligació de posar damunt de la taula un conjunt de mesures que creiem són bàsiques per afrontar la crisi.

Per tot això exposat el Grup municipal de Convergència i Unió proposa que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona prengui els següents:

ACORDS

Primer.- Condonar durant tres anys l’impost de béns immobles a tots aquells que adquireixin un habitatge en el present exercici.Joan Aregio i Navarro
Conseller Portaveu del Grup municipal de CiU

Tarragona, 18 de febrer de 2009

Aquesta moció serà defensada pel Sr. Joan Aregio.

MOCIÓ: CONTRACTACIÓ D’EMPRESES DE TARRAGONA

De tots és coneguda la greu situació de crisi econòmica que travessa el món. És evident també que aquesta situació colpeja especialment l’Estat espanyol i com a conseqüència Catalunya i Tarragona.

Des de Convergència i Unió hem manifestat reiteradament la mala política que els governs socialistes estan portant a terme per afrontar aquesta situació. Fins i tot les poques mesures que s’han pres, s’han pres tard i malament.

Davant d’aquesta situació, i com a principal grup de l’oposició de l’Ajuntament de Tarragona, tenim la obligació de posar damunt de la taula un conjunt de mesures que creiem són bàsiques per afrontar la crisi.

Per tot això exposat el Grup municipal de Convergència i Unió proposa que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona prengui els següents:

ACORDS

Primer.- Efectuar, dins l’àmbit de la legislació vigent, les actuacions necessàries destinades a que les contractacions de l’Ajuntament de Tarragona prioritzin les empreses del nostre terme municipal.


Joan Aregio i Navarro
Conseller Portaveu del Grup municipal de CiU

Tarragona, 18 de febrer de 2009

Aquesta moció serà defensada pel Sr. Joan Aregio.

MOCIÓ: ELS ELEMENTES FESTIUS DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL AMB FOC

El Parlament Europeu va aprovar l’any 2007 una nova directiva per tal de regular el mercat dels materials pirotècnics de la Comunitat Europea (2007/23/CE), la qual restringeix la comercialització i l’ús del material pirotècnic i en conseqüència pot suposar una limitació molt important pels grups de cultura popular i tradicional catalana de foc.
Concretament, la directiva fixa una distància mínima a la qual s’hauran de situar els assistents a una actuació amb material pirotècnic (15 metres), cosa que impediria la celebració dels tradicionals correfocs, la revetlla de Sant Joan o en el cas concret de Berga, la celebració de la Patum, Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco. Així mateix, la directiva també prohibeix qualsevol activitat amb material pirotècnic en què intervinguin menors de 12 anys, la qual cosa suposa acabar amb els correfocs infantils, i, en conseqüència, doncs, amb la Patum infantil.
Els materials pirotècnics han estat utilitzats en diferents manifestacions de cultura popular i tradicional catalana des de fa 800 anys i per tant formen part del nostre patrimoni i de la nostra manera de ser com a poble.
Actualment, la gran majoria de pobles, viles i ciutats de Catalunya tenen colles de diables –d’adults i infantils- , colles de bèsties de foc i trabucaires, amb una destacada participació, i les seves actuacions sempre apleguen una gran quantitat de públic.
En aquest sentit, aquesta directiva ha generat una gran preocupació en totes aquestes colles que han vist amenaçades les seves activitats.
Tenint en compte la perillositat de l’ús dels materials pirotècnics, cal valorar positivament l’objectiu de la Unió Europea d’ordenar i regular aquesta qüestió per garantir en definitiva, la seguretat dels ciutadans. No obstant això, és igual de cert que les manifestacions de cultura popular i tradicional catalanes requeriran algun tractament específic per tal de no quedar directament afectades per aquesta regulació.
L’Estat espanyol ha de transposar aquesta directiva com a màxim el mes de gener de 2010, i per tant, és imprescindible que aquesta transposició prevegi una excepcionalitat per aquestes manifestacions de caràcter popular.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a sol·licitar al Ministeri d’Indústria del Govern espanyol que la transposició de la directiva 2007/23CE del Parlament Europeu contempli el caràcter singular dels elements festius de cultura popular i tradicional amb foc, i en conseqüència estableixi l’excepció de la normativa per aquestes manifestacions.
Segon.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Govern espanyol, a les entitats municipalistes de Catalunya (ACM i FMC).
Joan Aregio i Navarro
Conseller Portaveu del Grup municipal de CiU

Tarragona, 18 de febrer de 2009


Aquesta moció serà defensada per la Sr. Albert Vallvè

dissabte, 21 de febrer de 2009

2.200.000€, PELS MÉS NECESSITATS, SI HI HA VOLUNTAT POLÍTICA

Potser comença a ser hora que els qui tenen la responsabilitat del govern a l’Ajuntament de Tarragona es posicionin de manera clara al costat dels qui en són víctimes directes la crisi econòmica. El govern socialista a Tarragona no pot ignorar per més temps una realitat tant evident com la que pateixen molts Tarragonins i Tarragonines.

Es poden omplir la boca amb el “Plan Zapatero”, que ja els asseguro jo que això ben poc ajudarà a les famílies que aviat es veuran abocades a situacions de marginació que mai havien imaginat.

Aquest Pla tampoc ajuda a atendre les necessitats dels més exclosos, aquells que no tenen un sostre. A casa nostra dormen cada nit al carrer una mitja de 15-20 persones. Les demandes a la Casa d’Acollida al Transeüt i a la Fundació Bona Nit s’incrementen per moments, i no poden donar resposta Els serveis estan desbordats. Durant el 2008 aproximadament 700 persones no van poder ser ateses en la seva necessitat d’allotjament.

Les demandes al Banc d’Aliments per part entitats socials que administren ajuda per a cobrir necessitats tant bàsiques com és l’alimentació s’han incrementat considerablement en els últims temps. Les cues a les Càritas parroquials són el pa nostre de cada dia.

Les demandes d’ocupació als sindicats incrementen de manera exponencial. Augmenta d’igual manera el nombre de sol·licituds de retorn al seu país d’origen de les persones immigrades; el que suposa per a moltes famílies la renuncia a un projecte de millora. Però no veuen altra sortida per evitar situacions que els aboquen irremeiablement a la marginació social.

Cal tenir en compte les persones que malviuen gràcies a les ajudes que els presten entitats socials de solidaritat, persones que no reben cap mena de prestació i s’instal·len en la marginació.

Moltes d’aquestes realitats són conegudes, però cal visulitzar-les perquè tots en prenguem consciència. Tots són ciutadans i per tant han de ser atesos dins uns paràmetres de dignitat i pensant en el benestar social com un dret per a tothom.

Els problemes socials es poden cronificar i generalitzar, i quan en una societat succeeix això la cohesió social desapareix. En definitiva l’ombra de la fractura social planeja amb més insistència que mai.

Certament es dibuixa un panorama trist, desencisador, però això ens ha d’esperonar encara més a buscar solucions. Solucions que evitin que apareguin problemes més greus com l’increment de les conductes violentes, provocades per la tensió que suporten moltes famílies a causa de la precarietat econòmica, la manca de treball, la manca de cobertura de les necessitats. O altres actituds que poden aflorar a la nostra societat com les conductes racistes, o xenòfobes. Cal que mirem cap a altres països que malauradament ja han viscut episodis de similars característiques.

Què fer des de la municipalitat??. Primer reconèixer que des de l’administració local no estem donant resposta a moltes d’aquestes situacions i que són les entitats sense ànim de lucre, les fundacions, els sindicats, les ONG’s les que assumeixen en molts casos competències municipals pel que fa a l’atenció de necessitats bàsiques. Teixit social, que com a agents socials proactius i arrelats a la ciutat de Tarragona gaudeixen d’un prestigi que els precedeix, i d’una legitimitat guanyada a pols i a base de treball des de fa molts anys. Cal doncs posar en valor la funció social que acompleixen, però alhora ajudar-los en la seva tasca, més del que s’està fent fins ara.

El nostre Ajuntament, ha de deixar-se de paraules i passar a l’acció i més en temps difícils. Les solucions no es poden demorar més. Cal que les entitats socials vegin un gest per part del govern socialista, un gest que es concreti en la creació d’una Taula de Participació en que estiguin representats tots els agents socials: sindicats, fundacions, ONG’s, entitats sense ànim de lucre que tenen com a ojectiu la millora de les condicions de vida dels nostres ciutadans més vulnerables. La missió d’aquesta Taula de Participació rau en l’administració d’un fons econòmic de més de 2.200.000€ que garantiríem amb una redefinició del pressupost municipal del 2.009, fent una desviació de diners per conceptes que en temps de crisi resulten abslutament supèrflus. No es tracta d’un òrgan consultiu, sinó d’una Taula de treball, on els seus membres tinguin la capacitat de decisió necessària com per invertir aquests diners en aquelles accions que considerin més prioritàries en funció de la diagnòsi de la situació de necessitats socials actuals.

És evident que la utilitat d’una iniciativa com aquesta es justifica encara més si cap en temps de crisi. L’Ajuntament es dotaria així d’un pull d’experts en la matèria, hem de saber aprofitar els recursos de la nostra ciutat. En moments com els que ens toquen viure CiU un cop més fa una crida a la necessitat de sumar esforços per guanyar en competència en la resolució de situacions tant punyents, com ho són les que se’n deriven de la virulenta crisi que ens toca viure. En aquest camí el govern socialista ens hi trobarà com sempre, col·laboratius i disposats a treballar plegats per a la nostra ciutat i pels nostres conciutadans.


M. Victòria Forns
Consellera de CiU
Ajuntament de Tarragona

dijous, 12 de febrer de 2009

CIU APORTA PROPOSTES UN COP MÉS, DAVANT LA PASSIVITAT DEL GOVERN

De tots es coneguda la greu situació de crisi econòmica que travessa tot el món. Es evident també que aquesta situació colpeja especialment l’Estat espanyol i com a consequència Catalunya i Tarragona.
Des de Convergència i Unió hem manifestat reiteradament la mala política que els governs socialistes estan portant a terme per afrontar aquesta situació. Fins i tot les poques mesures que s’han pres, s’han pres tard i malament i en el cas de l’Ajuntament de Tarragona sembla que la crisi no va amb ells.
Existeix per part del govern del senyor Ballesteros una inactivitat absolutament preocupant al voltant de tot allò que l’Ajuntament de Tarragona pot fer per millorar les condicions de vida i les condicions econòmiques de la nostra ciutat.

Davant d’aquesta inactivitat creiem que com a principal grup de l’oposició de l’Ajuntament de Tarragona tenim la obligació de posar damunt de la taula un conjunt de mesures que creiem són bàsiques per afrontar la crisi.

Aquestes mesures, en part ja estaven reflexades en el nostre document de mesures econòmiques i fiscals per l’any 2009 que vàrem presentar el mes de juny de l’any passat i de la que també us adjuntem còpia.

Però com dèiem abans la inoperància, la inactivitat i la passivitat del govern del senyor Ballesteros ha fet que avui la crisi colpegi durament a molts i molts tarragonins.

Per tant com dèiem ens veiem en la necessitat de proposar el següent paquet de mesures:

PRIMER.
Cal redefinir el pressupost municipal reduint tot tipus de despesa supèrflua o innecessària.
Perquè l’equip de govern no ens pugui dir que aquest es un exercici impossible nosaltres l’hem fet. I sense entrar al detall de l’anàlisi de partida per partida (tot i que podríem fer-ho) proposem les següent reduccions del pressupost:

ALCALDIA
20.000 €

ÀREA DE MOBILITAT
40.000 €

RELACIONS CIUTADANES
85.000 €

COMUNICACIÓ
100.000 €

EMPRESES MPALS
525.000 €

D’HISENDA
600.000 €

D’ENLLUMENAT
200.000 €

DE TOTES LES CONSELLERIES SUPRESSIÓ DE LES PARTIDES DE PUBLICITAT
30.000 €

ESPORTS
100.000 €

CULTURA I FESTES
100.000 €

INCORPORACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’ANY 2008
400.000 €

TOTAL
2.200.000 €

SEGON.
Creació d’una comissió formada per les entitats econòmiques, sindicals, i socials de la nostra ciutat que sota la presidència de l’Ajuntament de Tarragona distribueixin aquests fons a projectes, accions i mesures que per un costat fomentin l’economia productiva i per altre costat ajudin a lliutar contra l’exclusió social que es pot produir per la situació que ens envolta.
Aquí estem parlant d’entitats com per exemple els sindicats, la Cambra de Comerç. Entitats socials com Càritas, Creu Roja o Fundació Casal l’Amic o altres que siguin capaces de distribuir aquests fons en cada moment i en cada situació a allò que sigui més necessari.
No cal dir que des del nostre grup municipal tenim moltes idees a aportar en aquest camp, però creiem que les entitats i institucions que estan en el dia a dia de la difícil situació que estem travessant són les que millor poden prendre aquestes mesures.
Tot i així no volem deixar d’esmentar mesures que hem recollit de les propostes que moltes entitats socials estan fent en aquests moments com per exemple la creació d’una sala de nit per les persones sense sostre, la d’un menjador social, el foment de l’economia social, la discriminació positiva cap a les entitats del tercer sector o l’agilització de tràmits pel pagament de les subvencions que els hi atorga l’Ajuntament, o també un programa d’ajuts a la creació de petites, microempreses i autònoms.

TERCER.
Revisió de la política fiscal i de puges de preus indiscriminades de l’Ajuntament de Tarragona. Cal revisar immediatament totes les puges per damunt de l’IPC del mes de desembre de l’any 2008. La avarícia recaptatòria de l’Ajuntament de Tarragona amb puges indiscriminades en impostos, taxes, l’aigua, ara sembla ser que també l’autobús, és un escàndol. Cal reconsiderar totes les decisions equivocades que ha pres el sr. Ballesteros. Que faci cas de tot el que li vàrem dir des de CIU ara ja fa tres mesos (quan parlàvem de que sols s’havia de pujar l’IPC del mes de desembre recordo que un 1%), i que ho faci immediatament.

QUART.
Pla de xoc de pagament a tots els proveïdors de l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes.
Aquesta és una mesura absolutament necessària per injectar directament diners a l’economia real de la nostra ciutat. Aquesta mesura hauria d’anar acompanyada del mateix pla pel retorn àgil i ràpid de totes les fiances i garanties que l’Ajuntament té dipositades un cop hagin complert la seva funció.

CINQUÈ.
Proposem dos anys de moratòria de tots els impostos i taxes per qualsevol activitat econòmica de nova creació o de les empreses que contractin de manera fixa a treballadors.

SISÈ.
Proposem que tots el impostos i taxes que paguen els ciutadans a l’Ajuntament de Tarragona puguin ser fraccionats mensualment per facilitar el seu pagament.

SETÈ.
Condonació durant tres anys de l’impost de béns immobles a tots aquells que adquireixin un habitatge en el present exercici.

VUITÈ.
Foment de la contractació d’empreses locals.
No té gaire sentit que l’Ajuntament del sr. Ballesteros estigui fent la compra de la roba dels subalterns de l’Ajuntament a empreses de Barcelona o que els programes de festes o les guies municipals s’imprimeixin en una empresa de León.

Aquestes són mesures perfectament aplicables si el govern del sr. Ballesteros es dona compte de que és un error amagar-se i no fer allò que des de l’Ajuntament es pot fer per combatre la crisis i els seus efectes socials.

Amagar-se no es la solució sr. Ballesteros.

Ha passat ja l’epoca en que com si fos un il·lusionista ens ha estat venent fum rere paraules buides.

Ara cal arremangar-se i treballar, ser valent i afrontar els problemes.

Cal doncs comprometre’s amb els que ho estan passant malament a la nostra ciutat.

És curiós que tingui que ser l’oposició la que dia a dia li estigui proposant coses a un alcalde i a un equip de govern paralitzat i que semblen presoners de les seves pròpies fantasies, però tot i així nosaltres com a grup municipal ens creiem en la obligació d’aportar solucions en tot allò en que l’Ajuntament mostra una gran passivitat.

Esperem doncs que aquestes mesures siguin escoltades per l’equip de govern si realment el present i el futur de la nostra ciutat els importa.

Tarragona, 12 de febrer de 2009


Joan Aregio

Portaveu del grup municipal de CIU

Ajuntament de Tarragona

dilluns, 9 de febrer de 2009

NOTA DE PREMSA DE CIU SOBRE LES DECLARACIONS DEL SR. VILLENA REFERENTS AL BATXILLERAT A SANT SALVADOR I SANT RAMON

Les declaracions del sr. Villena efectuades avui a un mitjà de comunicació local, en les que diu que Sant Salvador i Sant Ramon no tindran batxillerat, i que l’Ajuntament de Tarragona en aquest tema s’ha mogut per qüestions afectives, són del tot preocupants.

L’Ajuntament de Tarragona en el darrer Consell Plenari, va aprovar 3 mocions, una de CIU, una de PP, i una de PSC, en les que es demanava que Sant Salvador i Sant Ramon tinguin batxillerat, i CIU remarcava la importància que fos en el PROPER CURS. Els asseguro que aquestes mocions no es van aprovar per qüestions afectives, sinó per qüestions de drets que tenen els ciutadans, a reclamar que l’ Institut de Sant Salvador i Sant Ramon, ofereixi com a mínim la mateixa formació que s’imparteix a la resta d’Instituts de la ciutat.

Recordem l’actitud “xulesca” i amenaçadora, del sr. Villena davant els veïns de la zona, advertint-los de que en funció del seu comportament, es veuria si s’implantava el batxillerat o no. Doncs bé, sembla ser que al sr. Villena no l’hi ha agradat que els ciutadans expressin el que pensen. Un cop més, el règim socialista no accepta que se’ls porti la contraria en cap cas.

Ja és prou greu, tot el que precedeix a aquest tema, perquè a sobre el sr. Villena digui, que l’Ajuntament de Tarragona es mou per qüestions afectives en alguns temes. El grup municipal de CIU exigeix, que el sr. Ballesteros doni una explicació clara i contundent davant aquestes afirmacions, ja que de ser veritat les paraules del sr. Villena, l’alcalde Ballesteros i el seu equip de govern, el dia que es va celebrar el consell plenari, tant sols haurien fet teatre, i haurien enganyat als veïns deliberadament.

A jutjar per com s’ha desenvolupat aquest tema, un cop més l’Alcalde Ballesteros es posa a les ordres del seu partit, i no al servei dels ciutadans.

Senzillament una pressa de pel en tota regla.

El nostre grup municipal ja va demanar la dimissió del sr. Villena en el seu moment, i ens reiterem encara amb més motius avui. Aquest senyor no pot continuar jugant de la forma que ho fa amb la formació dels nostres joves.Maribel Rubio
Consellera del grup municipal de CIU
Ajuntament de Tarragona

RESPOSTA DE CIU A LA PROPOSTA D’INCREMENT DEL PREU DELS AUTOBUSOS MUNICIPALS

Un dia més, els diaris recullen la decisió del govern municipal de pujar un servei públic, ja no ens agafa per sorpresa, totes les mesures que pren el govern de l’ajuntament de Tarragona en relació als serveis públics es concreten en una sola cosa, pujar els preus. Des de CIU ens preguntem si el govern municipal és conscient de lo malament que ho passen els seus ciutadans per arribar a final de mes?. No és el moment de castigar impositivament, ni fiscalment als ciutadans. La pujada d’un 4% del preu dels autobusos és realment abusiu i constitueix un exemple més d’una política fiscal continuista de pujar tots els serveis públics que dona l’ajuntament, pugen els preus dels pàrkings, s’incrementa la taxa del Aigua, es pugen tots els impostos un 4,7 %, totes elles són pujades indiscriminades, que en una situació de deflació com en la que vivim és realment abusiva.

Els ciutadans de Tarragona no poden suportar aquest cost de la vida, i l’ajuntament de Tarragona té la obligació de facilitar la vida dels ciutadans, no de dificultar-la encara més, doncs l’ajuntament posa en pràctica una política de compensació, treu zones blaves i la conseqüència és pujar preus de la resta de pàrquings, diu que farà abonaments gratuïts pels menors i com a contraprestació incrementa el preu del bitllet de l’autocar per la resta d’usuaris, potser serà millor que ens deixin com estàvem i no prenguin cap mesura més, doncs totes les que fan, deriven en un increment d’un altre servei.

Des de fa molts anys CIU ha treballat per fomentar l’utilització del transport públic, per molts motius, per reduir la contaminació ambiental, per disminuir els problemes de trànsit de la ciutat..., i evidentment, pujar en 4% el preu del autobús municipal no és una mesura que fomenti la seva utilització, sinó tot el contrari. Se’ns diu des del govern municipal que es faran aparcaments dissuasoris fora de la ciutat i l’únic que demanen els ciutadans són bones connexions amb el centre de la ciutat, amb un bon servei de transport públic, i com ens respon l’ajuntament?, augmentant el preu de l’autocar, per tant tots els que deixem el cotxe en un pàrquing dissuasori haurem d’agafar un autocar municipal quatre vegades més car.

El regidor socialista de mobilitat, pretén justificar la pujada d’un 4% del preu argumentant un augment de línies, i des de CIU evidentment que defensem una major freqüència d’algunes línies i l’implantació de noves però no castigant aquest nou servei amb pujades de preus. La pujada del 4% de l’autocar en el moment de crisis en que vivim és un desastre pels ciutadans i potser ha arribat el moment de dir prou.


Frederic Adan i Domènech
Conseller del grup municipal de CIU
Ajuntament de Tarragona

APARCAR A TARRAGONA, UN MIRACLE!!!

La primera de les accions del govern municipal socialista va ser eliminar algunes zones blaves, aquesta mesura va ser anunciada a “bombo i plateret”, tots els diaris tenien com a portada l’Alcalde Ballesteros esborrant les línies blaves. Aquesta ha estat l’única acció de l’equip de govern respecte de la política de mobilitat, eliminació de zones blaves que s’ha reduït a tres carrers de la ciutat, però la contraprestació a eliminar algunes zones blaves ha estat l’augment de denuncies per exhaurir el temps dels tiquets d’estacionament.
El partit socialista va prometre que els aparcaments municipals oferirien gratuïtament els primers 15 minuts del servei, lluny de fer això les tarifes de les fraccions horàries dels pàrquings municipals han augmentat, convertint-se, en alguns casos, en els preus més cars de l’Estat. Però el preus dels pàrquings no han augmentat sòls respecte de les franges horàries, sinó que també s’ha incrementat el preu dels abonaments mensuals dels pàrkings municipals, els abonaments dels pàrquings Saavedra i Tarraco (Estació d’autobusos) s’ha incrementat en un 7% més del que costava fa dos anys, i el preu dels abonaments dels pàrquings de Torroja (Piscines Tarraco) i del pàrquing de Francesc Bastos (al costat de la Casa del Mar) ha estat augmentat en un 10%.
La conselleria de mobilitat de Tarragona en comptes de donar solucions reals i efectives, es limita a anunciar que en un futur es faran pàrkings dissuasoris a l’entorn de la variant al seu pas per la Vall de l’Arrabassada, al voltant del cementiri, al costat de la Tabacalera, i a prop de Joan XXIII. Però avui per avui cap d’aquests pàrquings és una realitat, és una mesura per sortir al pas davant la impossibilitat de complir les seves promeses electorals i de les crítiques ciutadanes respecte de la queixa de falta d’aparcament a la ciutat de Tarragona i de l’augment del preu dels existents. Aquests pàrquings dissuasoris són a llarg termini i com a molt s’han de qualificar de probables, però encara no es pot afirmar que es puguin fer. Respecte del pàrquing previst a l’alçada de la Vall de l’arrabassada depèn de que es desdobli la variant i que l’actual es converteixi en un carrer urbà, per tant encara falten anys per a què realment es pugui tirar endavant aquest pàrquing, la resta, els previstos per la Tabacalera, Joan XXIII, i Cementiri no es faran en terrenys municipals sinó que són terrenys de propietat privada, per aquest motiu encara s’està negociant amb els propietaris, sense saber si realment es podran adquirir aquest terrenys, i en conseqüència és encara un interrogant si realment es podran fer o no aquests pàrquings. La realitat ha superat la planificació de la conselleria de mobilitat, i els ciutadans no saben on aparcar, i si aparquen els hi costa més car.
Frederic Adan i Domènech
Conseller del grup municipal de CIU
Ajuntament de Tarragona

dissabte, 7 de febrer de 2009

L'EDIFICI MUNICIPAL DE TORREFORTA

Joan Aregio, al seu videobloc, ens parla sobre la polèmica entorn l'edifici de Torreforta destinat a usos municipals, així com de les inquietuds dels veïns arrel de problemes de seguretat i horaris comercials.

dijous, 5 de febrer de 2009

DESGAVELL EN L’ÀREA DE MOBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA

La primera de les accions del govern municipal socialista va ser eliminar algunes zones blaves, aquesta mesura va ser anunciada a “bombo i plateret”, tots els diaris tenien com a portada l’Alcalde Ballesteros esborrant les línies blaves. Aquesta ha estat la única acció del equip de govern respecte de la política de mobilitat, eliminació de zones blaves que s’ha reduït a tres carrers de la ciutat, però la contraprestació a eliminar algunes zones blaves ha estat l’augment de denuncies per exhaurir el temps dels tiquets d’estacionament, mostra una vegada més del afany recaptatori del Ajuntament.

El partit socialista va prometre que els aparcaments municipals oferirien gratuïtament els 15 primers minuts del servei, lluny de fer això les tarifes de les fraccions horàries dels pàrkings municipals han augmentat, convertint-se, en alguns casos, en els preus més cars del Estat. Però el preus dels pàrkings no han augmentat sòls respecte de les franges horàries, sinó que també s’ha incrementat el preu dels abonaments mensuals dels pàrkings municipals, els abonaments dels pàrkings Saavedra i Tarraco (Estació d’autobusos) s’ha incrementat en un 7% més del que costava fa dos anys, i el preu dels abonaments dels pàrkings de Torroja (Piscines Tarraco) i del pàrking de Francesc Bastos (al costat de la Casa del Mar) ha estat augmentat en un 10%.

La conselleria de mobilitat de Tarragona en comptes de donar solucions reals i efectives, es limita a anunciar que en un futur es faran pàrkings disuasoris al entorn de la variant al seu pas per la Vall de l’Arrabassada, al voltant del cementiri, al costat de la Tabacalera, i prop de Joan XXIII. Però avui per avui cap d’aquest pàrkings es una realitat, i per tant es vendre fum i una mesura per sortir al pas de les crítiques ciutadanes respecte de la queixa de falta d’aparcament a la ciutat de Tarragona i del augment del preu dels existents. Aquest pàrkings dissuasoris son a llarg termini i com a molt s’han de qualificar de probables, però encara no es pot afirmar que es puguin fer. Respecte del pàrking previst a l’alçada de la Vall de l’arrabassada depèn de que es desdobli la variant i que la actual es converteixi en un carrer urbà, per tant encara falten anys per que realment es pugui tirar endavant aquest pàrking, la resta, els previstos per la Tabacalera, Joan XXIII, i Cementiri no es faran en terrenys municipals sinó que són terrenys de propietat privada, per aquest motiu encara s’està negociant amb els propietaris, sense saber si realment es podran adquirir aquest terrenys, i en conseqüència es encara un interrogant si realment es podran fer o no aquests pàrkings.

La realitat ha superat la planificació de la conselleria de mobilitat, planificació que no existeix, els ciutadans no saben on aparcar, i si aparquen els hi costa més car, l’Ajuntament no dóna solucions a falta d’aparcament però això si seguirà posant multes a tots aquells que aparquin malament, arribar al 30% més d’ingressos en concepte de multes costa molt.


Frederic Adan Domènech
Conseller del grup municipal de CIU
Ajuntament de Tarragona

dimecres, 4 de febrer de 2009

VIDEOBLOC AMB EN CARLES PELLICER

En Joan Aregio comparteix el videobloc amb el cap de llista de CiU per Reus, en Carles Pellicer, i ens parlen sobre dos aspectes fonamentals per al proper any 2009 com la crisi econòmica i la proximitat amb els ciutadans.