dilluns, 23 de febrer de 2009

MOCIÓ: ELS ELEMENTES FESTIUS DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL AMB FOC

El Parlament Europeu va aprovar l’any 2007 una nova directiva per tal de regular el mercat dels materials pirotècnics de la Comunitat Europea (2007/23/CE), la qual restringeix la comercialització i l’ús del material pirotècnic i en conseqüència pot suposar una limitació molt important pels grups de cultura popular i tradicional catalana de foc.
Concretament, la directiva fixa una distància mínima a la qual s’hauran de situar els assistents a una actuació amb material pirotècnic (15 metres), cosa que impediria la celebració dels tradicionals correfocs, la revetlla de Sant Joan o en el cas concret de Berga, la celebració de la Patum, Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco. Així mateix, la directiva també prohibeix qualsevol activitat amb material pirotècnic en què intervinguin menors de 12 anys, la qual cosa suposa acabar amb els correfocs infantils, i, en conseqüència, doncs, amb la Patum infantil.
Els materials pirotècnics han estat utilitzats en diferents manifestacions de cultura popular i tradicional catalana des de fa 800 anys i per tant formen part del nostre patrimoni i de la nostra manera de ser com a poble.
Actualment, la gran majoria de pobles, viles i ciutats de Catalunya tenen colles de diables –d’adults i infantils- , colles de bèsties de foc i trabucaires, amb una destacada participació, i les seves actuacions sempre apleguen una gran quantitat de públic.
En aquest sentit, aquesta directiva ha generat una gran preocupació en totes aquestes colles que han vist amenaçades les seves activitats.
Tenint en compte la perillositat de l’ús dels materials pirotècnics, cal valorar positivament l’objectiu de la Unió Europea d’ordenar i regular aquesta qüestió per garantir en definitiva, la seguretat dels ciutadans. No obstant això, és igual de cert que les manifestacions de cultura popular i tradicional catalanes requeriran algun tractament específic per tal de no quedar directament afectades per aquesta regulació.
L’Estat espanyol ha de transposar aquesta directiva com a màxim el mes de gener de 2010, i per tant, és imprescindible que aquesta transposició prevegi una excepcionalitat per aquestes manifestacions de caràcter popular.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a sol·licitar al Ministeri d’Indústria del Govern espanyol que la transposició de la directiva 2007/23CE del Parlament Europeu contempli el caràcter singular dels elements festius de cultura popular i tradicional amb foc, i en conseqüència estableixi l’excepció de la normativa per aquestes manifestacions.
Segon.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Govern espanyol, a les entitats municipalistes de Catalunya (ACM i FMC).
Joan Aregio i Navarro
Conseller Portaveu del Grup municipal de CiU

Tarragona, 18 de febrer de 2009


Aquesta moció serà defensada per la Sr. Albert Vallvè