dimecres, 30 d’abril de 2008

Oposició a que Comissaria provisional Mossos vagi a la Tabacalera i Rotonda de la Laboral.

CIU MANIFESTA LA SEVA OPOSICIÓ A QUE LA COMISSARIA PROVISIONAL DELS MOSSOS D’ESQUADRA VAGI A LA TABACALERA.

Tal i com hem manifestat en diverses ocasions, la Tabacalera, un espai referent que tant esforços ha costat convertir en propietat de la ciutat, no pot servir per a destinacions que no siguin estrictament de gaudi ciutadà. Igual que en el seu moment ens vam oposar a que a aquest espai es destinés a oficines de la Generalitat de Catalunya, ara ens oposem a que s’hi posi, encara que sigui provisionalment, la Caserna dels Mossos d’Esquadra. Hem dit repetides vegades que el retard és degut a que la Generalitat ha trigat molt de temps en prendre una decisió sobre la ubicació de la Caserna. Va fer falta canviar al Conseller d’Interior per que es prengués una decisió. Queda clar, doncs que si la Generalitat hagués acceptat Camp Clar en el seu dia tal i com demanava l’equip de govern anterior, ara ja estaria construint-se la caserna.

CIU RECORDA L’ACORD PLENARI SOBRE LA ROTONDA DE LA LABORAL

Havent vist en la premsa d’avui que la Generalitat no executarà la rotonda per garantir la seguretat d’accès i sortida del Complex Educatiu de Tarragona (Universitat Laboral) fins després de l’estiu i que aquestes obres tindran una durada de 6 mesos, CiU vol recordar que en Consell Plenari de 25-02-08 es va aprovar per unanimitat una moció presentada pel nostre grup on en el seu punt 3 deia :

“Que fins que no estigui executada aquesta rotunda es requereixi a la Generalitat per tal que el Cos de Mossos d’Esquadra, a l’igual que fa la Guàrdia Urbana en les entrades i sortides de les escoles municipals, reguli i vetlli per la seguretat d’estudiants i treballadors en les hores de máxima afluencia de vehicles a aquesta cruïlla.”

Pert tant, reclamem de nou a l’Alcalde Ballesteros que compleixi l’acord del Consell Plenari Municipal i requereixi per escrit a la Generalitat de Catalunya el compliment d’aquest punt de la moció.
A data d’avui això no s’ha complert. Si tanta bona sintonia hi ha entre el govern de la ciutat i el govern de Catalunya, que sigui bidireccional, no només per callar i aceptar tot el que la Generalitat imposa a la ciutat i al Sr. Ballesteros.
Jordi Sendra

dilluns, 28 d’abril de 2008

Moció presentada pel Grup Municipal de CiU Perquè no es transvasi aigua a Barcelona.

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció presentada pel Grup Municipal de CiU Perquè no es transvasi aigua a Barcelona, el text de la qual és el següent:

«El govern de l’Ajuntament de Tarragona ratificà l’acord del Consell d’Administració de l’empresa municipal d’aigües de la ciutat de portar aigua a Barcelona.

Cal recordar que el Camp de Tarragona és una zona deficitària, i des de fa anys s’ha de proveir d’aigua del mini transvasament de l’Ebre per suplir les necessitats de nombroses poblacions del territori.  La iniciativa de transvasar l’aigua dels pous de Tarragona, essent com és una zona deficitària i amb greus problemes de salinització a l’aqüífer, es pot convertir en un greuge social, econòmic i sectorial entre territoris.

Així ho reconeix el segon Pla d’Ordenació d’Extraccions de determinats sectors dels aqüífers del Baix Francolí i del Bolc de Gaià aprovat fa poc més d’un any (Edicte de 10 d’octubre de 2006, pel qual es dóna publicitat a l’Acord de 14 de setembre de 2006 del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, pel qual s’aprova el segon Pla d’Ordenació d’Extraccions de determinats sectors dels aqüífers del Baix Francolí i del Bloc Gaià; DOCG núm. 452 de 2.11.2006) que manté la declaració de sobreexplotació de la franja costanera (polígon de gestió P3) i declara especialment protegits els altres dos polígons de gestió (P1 i P2). L’anàlisi de les pressions i impactes sobre les masses d’aigua realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua en compliment de la Directiva Marc de l’Aigua confirma que una de les pressions que afecta la massa d’aigua 23, que inclou íntegrament el municipi de Tarragona, són les extraccions;

literalment diu que “existeix un procés contaminant persistent que afecta real i generalment al conjunt de la massa d’aigua. Es tracta de contaminació per intrusió d’aigua marina que empitjora notablement la qualitat de l’aigua i fins i tot la quantitat de recurs disponible”.

S’ha de considerar que l’aigua és un recurs natural i la seva explotació ha d’anar lligada a les pròpies conques, per tant, és del tot necessari una gestió equilibrada de l’aigua que possibiliti el desenvolupament econòmic i social del Camp de Tarragona.

La pressió urbanística i industrial al Camp de Tarragona és molt forta i ha afectat als recursos hídrics disponibles. Les activitats tradicionals del Camp de Tarragona, entre

elles l’agrària, han hagut de fer un esforç molt important els darrers anys per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua i ajustar el consum d’aigua a les seves necessitats.

En l’activitat agrària, hi ha una relació molt estreta entre la producció i les disponibilitats d’aigua de tal manera que genèricament les disponibilitats concretes d’aigua ens marcaran les potencialitats productives per a fer aliments sostenibles, quan a preus i ambientalment, perquè estaran  produïts a la vora, afavorint l’equilibri territorial de les persones i del medi.

Cal garantir el manteniment de l’activitat agrària al Camp de Tarragona que els darrers anys ha patit una reducció constant de la seva superfície i nombre d’explotacions

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

1. Instar al Govern de la Generalitat per tal que recomani a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que es replantegi la signatura del conveni  amb l’empresa Ematsa (empresa municipal d’aigües de Tarragona), i no es transvasi aigua a Barcelona mentre a Tarragona es depengui de l’aigua de l’Ebre.

2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i a l’Agència Catalana de l’Aigua a que apliquin altres mesures alternatives per fer front a aquesta situació provocada per la sequera i l’escassetat d’aigua a Catalunya, i s’eviti obtenir recursos hídrics d’una zona sobreexplotada.

3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar amb els recursos econòmics i logístics pertinents per proveir d’aigua l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de forma que les diferents mesures es puguin aplicar en el moment adient, obtenint així una major eficiència.

4. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que políticament es vetlli perquè el desenvolupament d’un territori no sigui a costa dels altres, i que l’assentament de la població es promocioni en les zones on hi hagi els recursos suficients.

5. Comunicar l’aprovació d’aquests acords  a:

–Generalitat de Catalunya. Molt Hble. President Sr. José Montilla i Aguilera.

Plaça Sant Jaume, 4. 08002 Barcelona.

–Departament de Medi Ambient i Habitatge. Hble. Sr. Francesc Baltasar i Albesa.

Avinguda Diagonal, 523-525. 08029 Barcelona.

–Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Hble. Sr. Joaquim Llena i Cortina. Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007-Barcelona.

–Unió de Pagesos de Catalunya. Sr. Joan Caball i Subirana.

Avda. Francesc Cambó, 14 3er A. 08003-Barcelona

 

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.

 

Moció presentada pel Grup Municipal de CiU sobre el condicionament de la Casa de la Festa.

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció presentada pel Grup Municipal de CiU sobre el condicionament de la Casa de la Festa, el text de la qual és el següent:

«La riquesa i diversitat de les nostres manifestacions populars, reconegudes tan a nivell nacional com estatal i la pluralitat d’entitats son dos factors que feien necessària l’obertura d’un espai dedicat exclusivament a la seva conjugació, i aquesta no era un altre que la Casa de la Festa. Aquest lloc estava pensat com un espai digne, on de forma unitària poguessin estar exposats la totalitat dels elements que formen part de les nostres festes populars, donant a conèixer els mateixos tant als nostres ciutadans, especialment als nostres infants, com a la gent que visita la nostra ciutat, configurant-lo com un element més del potencial turístic de la nostra ciutat.

Aquest projecte va ser iniciat amb l’anterior govern de Convergència i Unió, no obstant a partir de l’obtenció de l’Alcaldia per part del partit socialista, la dignificació d’aquest espai s’ha oblidat o quant menys s’ha paralitzat, sense saber donar continuïtat a un projecte que s’estava desenvolupant per l’anterior Govern de CIU.

Des del passat més de maig fins l’actualitat, l’única activitat destacada ha estat la seva inauguració, un element més d’aquesta política d’aparador que realitza aquest govern que després no te continuïtat una vegada ja s’ha anunciat al mitjans de comunicació. Un exemple d’aquest oblit és que el passat dia 20 de setembre de 2007, en la tertúlia de

Tarragona Ràdio es va denunciar que no hi havia instalAlada una alarma, instrument

necessari degut a la riquesa i el valor dels elements patrimonials dels elements exposats, i el Sr. López Pasca va anunciar que en menys d’una setmana s’instalAlaria una alarma amb connexió amb la policia local, han transcorregut més de vuit mesos i encara no està instal·lada.

El que més ens preocupa es que consta redactat el projecte museístic, consensuat amb les entitats de la Festa, i amb experts del món tradicional, però han transcorregut molt de temps sense realitzar cap obra dirigida al seu condiconament total, per la seva obertura al públic d’una forma complerta i digne, limitant-se la regidora de joventut i festes, la Sra. Coloma, a anunciar en els mitjans de comunicació el passat 27 de març, que el proper dia 31 de maig solament s’obrirà la casa de la festa de forma provisional, posposant-se la seva finalització com a mimin fins l’any 2009, tot i afirmant, que el retard en la finalització del projecte es deu a problemes administratius i de falta de pressupost.

Per al Grup de CIU obrir de forma prematura la casa de la festa constitueix una obertura a pedaços que deslluirà el valor artístic de la riquesa d’elements de  la nostra cultura popular.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

Primer. Considerem que la partida pressupostària existent a l’any 2008, és clarament insuficient, per tant demanen una suplementació de crèdit per la finalització total del projecte de la Casa de la Festa.

Segon. Si l’obertura aquest més de maig ha de supossar l’endarreriment de les obres de la casa de las festa, proposem que la mateixa no s’obri de forma prematura, i s’aprofiti des de el mes d’abril fins al mes de setembre per acelerar al màxim l’acondicionament de la infrastructura. Els 6 mesos que queden fins a Santa tecla son temps suficient per condicionar-ho més adequadament i solucionar els problemes administratius en que es justifica la seva no apertura, donant compliment al projecte museístic ja redactat.

Tercer. De forma immediata, per garantir la seguretat del valor patrimonial dels elements del seguici i de les festes que es troben guardats a la Casa de la festa,demanen la instalAlació immediata d’una alarma connectada amb la policia municipal i la neteja de la façana exterior del local i del conjunt de l’equipament.»

 

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.

divendres, 18 d’abril de 2008

RODA DE PREMSA REALITZADA PER PARLAR DE DIVERSOS TEMES DE POLÍTICA MUNICIPAL

POUM

El Conseller Jordi Sendra ha explicat que des de l’entrada del nou govern municipal s’ha parlat moltes vegades de participació ciutadana com a element diferenciador de la manera de fer del nou govern en relació a l’anterior. Que s’ha fet molta política d’aparador amb moltes trobades del govern municipal amb diversos col·lectius en relació amb el POUM:
· Afectats pels Plans de Millora Urbana. Trobades que respectem, doncs ja hem manifestat diverses vegades que recolzarem les al·legacions d’aquests veïns.
· Jornades POUM amb 300 assistents. Venuda com un gran èxit però que va servir només per explicar un POUM que en un 90% és el mateix aprovat el maig passat.
· Primera reunió del Consell Assessor del Territori on davant dels representants del món associaciu, sindical acadèmic, profesional, i econòmic es diu que es reunirá cada sis mesos (CiU pensa que l’urbanisme que és un tema vui, dinàmic i que depèn molt de les decissions diàries, no pot debatres cada sis mesos, a misses dites) i es presenta les noves línies estratègiques del POUM que continuen essent les mateixes que en les jornades POUM afegint-hi tots i cadascun dels enclaus afectats pels Plans de Millora Urbana.
· Ara el govern prepara unes jornades a barris per explicar el POUM.
Des del Grup Municipal de CiU ens preguntem quan se’ns presentarà oficialment aquest nou POUM per tal de prendre una posició política al respecte i no ho hàgim de llegir tot pels diaris. És que el nou govern no vol consens amb els partits de l’oposició??
Perquè si alguna cosa no poden negar els grups polítics ara al govern és que el pla general aprovat inicialment el mes de maig passat, havia buscat el consens de tots els grups polítics de l’ajuntament i havia estat presentat a PSC i ERC i debatut en diverses reunions.
També ha denunciat que en els moments econòmics actuals és intolerable que l’eina estratégica básica de desenvolupament territorial i de creació d’espais de creació de riquesa porti un any de retard, quan se’ns va acusar moltes vegades de tardar molt de temps en la seva elaboració.


CARNET GRATUÏT AUTOBUS PER ESCOLARS

La Consellera Maribel Rubio ha parlat de la implantació del carnet gratuït de l’autobús dient que és una nova promesa enganyosa doncs en principi havia de ser gratuït i ara ja cobren un euro per carnet. També ha manifestat que aquesta implantació progressiva de la TTE (Targeta de Transport Escolar) perjudica al col·lectiu més autònom i que per tant precisa de major atenció en el transport públic, que són els alumnes d’ESO, cicles formatius i batxillerat, doncs se’ls deixa pel Curs 2009-2010, com si els interessés perllongar la notícia tota la legislatura i així poder donar carnet de l’autobus a dos mesos de les eleccions municipals. A més considera un abús carregar la gestió de sol·licitar aquests carnets a les escoles, més encara quan l’inici del curs suposa un temps de molta feina per a les mateixes.
PLA INTEGRAL DE CAMP CLAR
La Consellera Maribel Rúbio ha manifestat que avui preguntarà en la Comissió de Gestió Econòmica i Pressupostària com és que el nou govern ha perdut un any en l’execució del Pla Integral de Camp Clar doncs tot el que tenen previst fer és fer fora al personal encarregat del Pla i així posar a gent afí i poder exercir el control absolut del Pla. També ha recordat que aviat farà un any que es va aprovar el Pla Integral de Part Alta i que avui encara no s’ha fet res.

SÍNDIC DE GREUGES I CARTES NO CONTESTADES

El Conseller i portaveu del Grup Municipal Joan Aregio ha manifestat que el govern municipal es nega a contestar algunes de les cartes que els trameten els regidors de CiU demanant informació sobre diversos temes, fet que ja es va denunciar públicament fa mesos, i tot agraint les gestions fetes per un alt funcionari municipal per tal que aquestes fossin contestades, anuncia que el Grup de CiU portarà al Síndic de Greuges aquest fet, denunciant que no s’atèn el dret a la informació dels regidors de CiU l’Ajuntament.
Finalment ha expressat com a resum de tota la roda de premsa que tenim un govern virtual, que només fa anuncis del farem farem farem acabant no fent res i que enlloc de tirar del carro que és el que correspon al govern municipal, ha aconseguit paralitzar el carro.
Tarragona, 18 d'abril de 2008
Joan Aregio – Jordi Sendra – Maribel Rubio

dimecres, 9 d’abril de 2008

Trobada de Grups Municipals de CiU de Reus i Tarragona

Ahir al vespre, els Grups Municipals de Convergència i Unió de Reus i Tarragona, van protagonitzar un sopar per tal d’intercanviar opinions sobre diversos temes comuns d’ambdues ciutats i, especialment, el tema de l’aigua.

En aquesta reunió es va fer un repàs dels temes que han copat les últimes ordres del dia dels Consistoris de les dues ciutats veïnes i es va agafar el compromís, per part de les dues formacions nacionalistes, de seguir celebrant aquestes reunions de manera periòdica ja que, segons els dos líders de CiU – Aregio per part de Tarragona i Pellicer per Reus – “aquesta dinàmica només pot aportar beneficis per aquests municipis”.