dilluns, 28 d’abril de 2008

Moció presentada pel Grup Municipal de CiU sobre el condicionament de la Casa de la Festa.

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció presentada pel Grup Municipal de CiU sobre el condicionament de la Casa de la Festa, el text de la qual és el següent:

«La riquesa i diversitat de les nostres manifestacions populars, reconegudes tan a nivell nacional com estatal i la pluralitat d’entitats son dos factors que feien necessària l’obertura d’un espai dedicat exclusivament a la seva conjugació, i aquesta no era un altre que la Casa de la Festa. Aquest lloc estava pensat com un espai digne, on de forma unitària poguessin estar exposats la totalitat dels elements que formen part de les nostres festes populars, donant a conèixer els mateixos tant als nostres ciutadans, especialment als nostres infants, com a la gent que visita la nostra ciutat, configurant-lo com un element més del potencial turístic de la nostra ciutat.

Aquest projecte va ser iniciat amb l’anterior govern de Convergència i Unió, no obstant a partir de l’obtenció de l’Alcaldia per part del partit socialista, la dignificació d’aquest espai s’ha oblidat o quant menys s’ha paralitzat, sense saber donar continuïtat a un projecte que s’estava desenvolupant per l’anterior Govern de CIU.

Des del passat més de maig fins l’actualitat, l’única activitat destacada ha estat la seva inauguració, un element més d’aquesta política d’aparador que realitza aquest govern que després no te continuïtat una vegada ja s’ha anunciat al mitjans de comunicació. Un exemple d’aquest oblit és que el passat dia 20 de setembre de 2007, en la tertúlia de

Tarragona Ràdio es va denunciar que no hi havia instalAlada una alarma, instrument

necessari degut a la riquesa i el valor dels elements patrimonials dels elements exposats, i el Sr. López Pasca va anunciar que en menys d’una setmana s’instalAlaria una alarma amb connexió amb la policia local, han transcorregut més de vuit mesos i encara no està instal·lada.

El que més ens preocupa es que consta redactat el projecte museístic, consensuat amb les entitats de la Festa, i amb experts del món tradicional, però han transcorregut molt de temps sense realitzar cap obra dirigida al seu condiconament total, per la seva obertura al públic d’una forma complerta i digne, limitant-se la regidora de joventut i festes, la Sra. Coloma, a anunciar en els mitjans de comunicació el passat 27 de març, que el proper dia 31 de maig solament s’obrirà la casa de la festa de forma provisional, posposant-se la seva finalització com a mimin fins l’any 2009, tot i afirmant, que el retard en la finalització del projecte es deu a problemes administratius i de falta de pressupost.

Per al Grup de CIU obrir de forma prematura la casa de la festa constitueix una obertura a pedaços que deslluirà el valor artístic de la riquesa d’elements de  la nostra cultura popular.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

Primer. Considerem que la partida pressupostària existent a l’any 2008, és clarament insuficient, per tant demanen una suplementació de crèdit per la finalització total del projecte de la Casa de la Festa.

Segon. Si l’obertura aquest més de maig ha de supossar l’endarreriment de les obres de la casa de las festa, proposem que la mateixa no s’obri de forma prematura, i s’aprofiti des de el mes d’abril fins al mes de setembre per acelerar al màxim l’acondicionament de la infrastructura. Els 6 mesos que queden fins a Santa tecla son temps suficient per condicionar-ho més adequadament i solucionar els problemes administratius en que es justifica la seva no apertura, donant compliment al projecte museístic ja redactat.

Tercer. De forma immediata, per garantir la seguretat del valor patrimonial dels elements del seguici i de les festes que es troben guardats a la Casa de la festa,demanen la instalAlació immediata d’una alarma connectada amb la policia municipal i la neteja de la façana exterior del local i del conjunt de l’equipament.»

 

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.