dimarts, 29 de juliol de 2008

FAESTIU A LA PARADA DE BUS

Queda un sorprès després sentir les converses dels usuaris de la línia 9 dels autobusos municipals. Dimarts 29 de juliol a les 16:40 pugen un grup d’usuàries a l’autobús, expressen de manera vehement les seves queixes al conductor.

Fa gairebé dues hores que esperen desesperades aguanten les altes temperatures que en aquests últims dies ens acompanyen, a que arribi el bus que les ha de portar cap a casa, després de la jornada laboral. A aquestes hores les afectades encara no han dinat. El bus les ha deixat “tirades” durant gairebé dues hores a la parada de la Rambla Vella. Sembla que les obres que s’efectuen a la rotonda de El Catllar han afectat en el compliment dels horaris de la línia 9. L’empresa ha suprimit el bus de les 15:20.

Davant el retard del bus les usuàries truquen de manera insistent a l’empresa municipal de transports de Tarragona. Dissortadament per única resposta el soroll agut del fax. Això fa que els ànims encara s’escalfin més i per tant quan aconsegueixen pujar al bus, l’emprenyament és considerable. El govern socialista parla molt de política de proximitat però i perquè no avisar a les parades afectades de la incidència?? I perquè no enviar un bus de reforç??.

I a tot això que pensa fer el responsable de mobilitat del nostre ajuntamnet, Sr. Carlos Castillo. Molt inaugurar línies nocturnes de busos, però i reforçar les línies diürnes, per a tots aquells que en fan ús per anar i tornar del seu treball???. És evident que no tenen clares les prioritats.

dijous, 24 de juliol de 2008

Sr. Sanahujes, no menteixi

PREC EFECTUAT AL CONSELL PLENARI DEL 18.07.08


Al plenari del més passat, li vaig preguntar quina havia estat la seva tasca al Congrés de la AICE celebrat a Brasil, el mes d’abril, en aquella ocasió ens va dir que havia anat a presentar la tarja del bus escolar, i que ja m’informaria amb una memòria detallada de tot el que hi havia fet.

Dons be, Sr. Sanahujes li Prego que sigui una mica més respectuós amb els ciutadans i ciutadanes de Tarragona, ja que no ens mereixem que ens digui mentides.

Vostè a Brasil no ha anat a presentar res. En el programa de del Congrés, en cap moment surt l’Ajuntament de Tarragona per en lloc, ni en les experiències de bones pràctiques, ni en les presentacions tipus pòster que allí es presentaren. Si vostè volia anar a Brasil, per veure un congres de l’AICE, digui que hi va anar a això, digui que hi va anar a conèixer gent a fer relacions, i deixi que siguin els ciutadans que pensin el que vulguin. Però li Prego que no ens vulgui enganyar, dient que ha anat a presentar alguna experiència si no ho ha fet.

Es que té remordiments d’haver gastat diners públics per anar vostè i el Director de l’IME a un congrés internacional, a no presentar-hi res, i per això ens enganya dient que ha anat a presentar dos experiències?.

És per això que ens presenta un document ridícul explicant el que hi ha anat a fer? Un document que és indigne d’un educador, ja que per presentar dos projectes, tant sols utilitza dues ratlles de text per cadascun?, és que creu que això és una memòria?, és que creu que això és un document per presentar?

Li Prego que sigui curós i no vulgui enganyar als ciutadans i ciutadanes que no ens ho mereixem.

dimecres, 23 de juliol de 2008

CIU EXIGEIX RECTIFICACIÓ A EMATSA

El nostre Grup Municipal, ha decidit impugnar els acords presos en el darrer Consell d’administració d’EMATSA.
Degut a les obres que es van iniciar per portar aigua a Barcelona, i que l’ACA encara no ha liquidat, ara EMATSA es veu obligada a demanar una pòlissa de crèdit per pagar les mateixes.
El nostre grup municipal exigeix al Sr. Ballesteros, que es modifiquin els acords presos, afegint:
Que l’ACA assumeixi totes les despeses de la contractació, disposició i cancel·lació de la pòlissa de crèdit.
No és del nostre grat judicialitzar la vida de l’Ajuntament, però de no modificar aquests acords, ens veurem obligats a impugnar-los davant dels òrgans competents.
Tarragona, 22 de juliol de 2008

dilluns, 21 de juliol de 2008

Roda de Premsa

Dimarts, 22 de juliol de 2008 a les 12 h. a la seu de CDC de Tarragona (Av. Catalunya, 56, baixos) es durà a terme una roda de premsa a càrrec del Grup Municipal de CiU per parlar de la Pòlissa de crèdit d’EMATSA.

divendres, 18 de juliol de 2008

"FAVOR CON FAVOR SE PAGA"

PREGUNTA REALITZADA AL CONSELL PLENARI DEL 18.07.08
En qualitat de Conseller de l'Ajuntament de Tarragona, institució que es membre i en aquests moments Presideix la Mancomunitat de Residus Urbans i l'empresa SIRUSA, elevo la següent pregunta al Sr. Alcalde:
Primera: Hem tingut coneixement de la contractació d'un responsable d'activitats pedagògiques a la planta de Sirusa. Voldríem saber si aquest és un càrrec polític o tècnic?
Segona: Si la resposta a la primera és que correspon a un càrrec tècnic?
Tractant-se d'una empresa pública s'han seguit els principis de lliure concurrència i d'igualtat d'oportunitats?
Ha existit convocatòria pública i a on s'ha publicat?
Quins requisits acadèmics s'han sol·licitat als aspirants?
Quin perfil tenia aquesta plaça?
Quants aspirants s'han presentat i quines puntuacions han obtingut?
Preguntes realitzades pel portanveu de Convergència i Unió Joan Aregio i Navarro
RESPOSTA DEL SR. BALLESTEROS: Fins ara ha estat un càrrec tècnic i a partir d'ara serà un càrrec polític (es a dir, un càrrec de confiança)

Lloguer Jove

PREGUNTA REALITZADA AL CONSELL PLENARI DEL 18.07.08
Preguntada la Consellera Pelegrín sobre la revisió del reglament de la concessió de subvencions del Lloguer Jove en el Consell Plenari del mes de juny va comunicar que contestaria en el següent.
La resposta que fa la Consellera Coloma és que està en estudi.
Faig per tant el prec que concretin una data donada la lentitud i la falta de diligència demostrada fins el moment. Des de l’entrada en el Govern del PSC, el lloguer jove roman tancat, no s’ha acceptat cap sol·licitud. Posem-nos a fer feina d’immediat.

Consell Municipal del Disminuït

PREGUNTA REALITZADA AL CONSELL PLENARI DEL 18.07.08
En el Consell Plenari celebrat el mes de juny vaig pregar a la Consellera Sra. Pelegrín que abans que s’iniciés el proper curs es convoqués el Consell Municipal del Disminuït, donat que durant l’any i escaig el govern d’entesa no l’ha convocat i el Grup Municipal CIU hem rebut moltes peticions en relació al tema.
La Consellera va manifestar que abans del 30 de juny tenia previst convocar-lo.
Aquest Grup Municipal no ha rebut cap convocatòria, així doncs prego es comprometin a fixar una data i a complir-la.

Pelegrín contesta que efectivament no l’ha convocat tal i com havia anunciat en el Plenari del mes de juny i que definitivament ho farà el 24 de juliol.

Davant d'aquesta resposta, la meva pregunta és si rebrem la corresponent convocatòria oficial i la Consellera Pelegrín contesta afirmativament.

SUBVENCIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS

PREC REALITZAT AL CONSELL PLENARI DEL 18.07.08
Resten encara algunes associacions de veïns per cobrar, tot i que el conseller de Relacions Ciutadanes en comissió, ja va manifestar que cobrarien a finals d’agost. Aquest Grup Municipal, prega la màxima celeritat, en el pagament de les associacions que resten per pagar, ja que aquestes també celebren les seves festes de forma immediata, i així puguin afrontar el compromisos adquirits amb els diferents proveïdors.
Prec realitzat per la Consellera Maribel Rubio

La resposta del Sr. Lopez Pasca és que avui s’aprova en consell plenari el modificatiu de crèdit i s’ha de exposar un mes, i per tant no cobraran fins al 18 o 19 d’agost.

ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES

PREC REALITZAT AL CONSELL PLENARI DEL 18.07.08

Prego a l'equip de Govern que informi per escrit de l'estat de tramitació de les àrees residencials estratègiques que el Govern de la Generalitat vol implantar al terme municipal de Tarragona.

Prec realitzat pel Conseller Jordi Sendra

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER SER DEBATUDA EN EL PLENARI DE 18-07-08. SEGREGACIÓ DE LA CANONJA

MOCIÓ PRESENTADA A CONSELL PLENARI DEL 18.07.08
El Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona i el Plenari de l’Ajuntament de La Canonja celebrats el dia 16 d’abril de 2007 van aprovar iniciar l’expedient d’alteració del terme municipal de Tarragona per segregació de La Canonja, i es va acordar trametre l’esmentat expedient a la Generalitat de Catalunya perquè fes efectiva la restauració de la plena municipalitat a La Canonja.
En data 18 de juliol de 2007 l’Ajuntament de Tarragona va remetre l’expedient i la memòria justificativa de la segregació a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Amb data 27 de febrer de 2008 la Comissió de Delimitació Territorial informa desfavorablement sobre l’expedient de segregació per no complir un dels requisits establerts en la normativa vigent, en concret, perquè no hi ha una franja de sòl classificada com a no urbanitzable, d’una amplada mínima de 3000 metres, entre el nucli de La Canonja i la resta de la zona urbana del municipi de Tarragona.
Tanmateix demana a les instàncies competents que es tingui en compte la peculiaritat i la singularitat històrica de La Canonja perquè es constitueixi en nou municipi.
Amb data 7 d’abril de 2008 la Junta de Govern Local queda assabentada de l’escrit de la Comissió de Delimitació Territorial.
Amb data 22 de maig de 2008 la Comissió Jurídica Assessora emet dictamen preceptiu desfavorable sobre aquest expedient i conclou el següent :
- Reitera que certament no es compleix el requisit de l’amplada mínima de 3000 metres i assenyala que aquesta circumstància ja està recollida en la mateixa memòria justificativa.
- Assenyala que el fet de no complir un dels requisits no contradiu ni desnaturalitza les singularitats de La Canonja des del punt de vista històric, social i geogràfic.
- I que la singularitat de La Canonja i la coincidència favorable a la segregació de les forces polítiques dels ens locals interessats són factors que poden ser tinguts en compte pel Consell Executiu a l’hora de poder crear una possible solució singular a través d’un projecte de llei a trametre al Parlament.
Per tot això exposat el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona prengui els següents :


ACORDS

1.- Instar als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya a que, en el termini de sis mesos, redacti una proposició de llei per transformar l’Entitat Municipal Descentralitzada de La Canonja en municipi.
2.- Que aquest projecte de llei sigui específic per La Canonja de manera que s’eviti haver de tramitar un nou expedient i una nova memòria justificativa.
3.- Comunicar els presents acords al Consell Executiu de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, als grups polítics representats en el Parlament de Catalunya i a l’Ajuntament de La Canonja.
AQUESTA MOCIÓ HA ESTAT DEFENSADA PEL CONSELLER JORDI MIQUEL SENDRA VELLVÈ
La moció ha estat aprovada per unanimitat

dimarts, 15 de juliol de 2008

SOBRE EL CAMP DEL NÀSTIC

Al voltant del tema del camp del Nàstic, han aparegut darrerament moltes informacions. Jo crec que el resum més evident del que està passant, es que per voler distanciar en el temps les obres, de l’equip de govern anterior (ja ho sabeu, per allò de que fins l’arribada de Ballesteros a Tarragona no s’havia fet mai res) s’els ha ficat damunt la crisi del totxo.

Recordeu també que durant un any han estat dient que cobririen totes les grades, que canviarien el projecte etc. Com si l’empresa tinguès pel mateix preu que se li va adjudicar l’obra, que fer tot allò que en el Ballesteros se li acudís. És possible que ara diguin que el retard, és perquè fins fa quatre dies no s’han requalificat els terrenys de l’actual camp que, com sabeu, és el pagament de les obres. (és una permuta).

Doncs és bo que sapigueu, que aquesta requalificació fa un any que tomba per urbanisme de la Generalitat, (es a dir, el Gobierno amigo del Sr. Ballesteros és una mica lent) i que el plec de clàusules tenia previst que si no existia requalificació, l’Ajuntament lògicament, pagaria amb diners. Per tant, hores d’ara, l’obra tindria que estar-se fent.

Tot el que no sigui això és pura incompetència.

divendres, 11 de juliol de 2008

CIU FA UN ACLARIMENT SOBRE L’ADJUDICACIÓ DEL SREVEI D’AJUDA A DOMICILI DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Tots els membres del Consell Rector de l’Institut Municipal de Serveis Socials havien acordat com a criteri general en el concurs d’adjudicació del Servei d’Ajuda a Domicili concedir a dues empreses el servei, amb l’objectiu de garantir una millor cobertura del mateix a tota Tarragona donat que es preveia amb l’aplicació de la Llei de dependència un considerable increment de demanda.

En data 27 de juny de 2007, es reuneix el Consell Rector de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona i s’informa als membres dels Consell del resultat del concurs d’adjudicació del SAD.

Segons manifesta la Presidenta del Consell, Sra. Pelegrín, dues són les empreses que realitzaran a Tarragona el Servei d’Ajuda a Domicili: BB Serveis i Xarxa Santa Tecla. La presidenta explica que la primera cobrirà el servei als Barris de Ponent i a la Part Baixa i la segona a la resta de la ciutat, i que el pressupost global previst per SAD es distribuirà en funció de la demanada que es generi en cadascuna de les dues zones en les que l’Ajuntament ha dividit la ciutat.

Sorprèn veure com a diferents mitjans de comunicació només es refereix a la l’adjudicació del SAD a l’empresa BB Serveis, i Xarxa Santa Tecla??. Si es tracta d’una errada cal que una rectificació.

dimecres, 9 de juliol de 2008

MALLOL I SIRUSA

Diuen que “favor con favor se paga”, doncs això sembla que ha succeït. Avui el rotatiu “La Vanguardia publica una noticia, amb el titular: “El alcalde de Tarragona, ficha a un ex edil de CIU”.

L’Alcalde de Tarragona hauria de tenir molt clar la dita clàssica “ Roma no paga (...que cada lector posi l’adjectiu més adequat)” i aquest és un efecte boomerang que tard o d’hora pot tornar-li. Sr. Ballesteros, si deu favors electorals no els pagui amb els diners dels TARRAGONINS, faci-ho amb els del partit Socialista!!!
L’Empresa SIRUSA, desenvolupa una tasca importantíssima per més d’un municipi del nostre territori. No és d’estranyar que els treballadors de SIRUSA estiguin enfadats per la incorporació d’Agustí Mallol.

Sr. Ballesteros, s’ha plantejat si aquesta persona té la titulació requerida per aquest lloc de treball i és la adequada per desenvolupar aquesta tasca? Podria explicar públicament quines han estat les raons que l’han portat a prendre aquesta decisió?

Sr. Ballesteros, perquè no s’ha seguit el procés de selecció corresponent, oferint així també la oportunitat a algú que ja sigui treballador de SIRUSA i conegui bé l’empresa?
El Sr. Ballesteros fa tot el que diu que no s’ha de fer. I tota aquesta transparència de la que presumeix??. De tota manera això de col·locar a la gent a treballar per pagar favors no és nou pel Sr. Ballesteros ni pel partit Socialista. Queda clar que realment existeix un interès per part del Sr. Ballesteros i del partit Socialista per tenir content al Sr. Mallol.
A més el càrrec és “responsable de actividades pedagógicas”. És que fins i tot amb el nom del càrrec que l’hi han donat sembla que se n’enriguin dels ciutadans de Tarragona. Sembla ser que és una plaça de nova creació i si continuen inflant les empreses municipals o les mancomunitats com SIRUSA, o mixtes, amb càrrecs per persones a les que es deuen favors, arribarà un moment que serà una situació insostenible.

Diu Agustí Mallol a La Vanguardia: “no hace falta que esté allí”. Sr. Ballesteros, pensa pagar un sou a una persona perquè no faci res o bé perquè segueixi treballant pel seu partit?. És absolutament vergonyós.
Sabíem que tard o d’hora arribaria aquest moment, però el que no teníem clar és que el Sr. Ballesteros es jugués tant aviat la confiança que els ciutadans de Tarragona l’hi han atorgat en les darreres eleccions municipals.
VISCA LA DEDOCRACIA I EL RÈGIM!!!

PRIMER TARRAGONA!!. Doncs si, si, ja es veu!!

En aquest primer any de govern socialista, hem pogut veure com s’ha augmentat la pressió fiscal, s’han pujat els impostos i les taxes, no s’ha iniciat ni un sol projecte nou...etc, però penso que la gota que ha vessat el got ha estat el tema de L’AIGUA.

Hi ha una dita castellana que diu, “lo que mal empieza, mal acaba”, i sembla ser, que així és. Cal esperar també que no tinguem més sorpreses. Com sempre he mantingut, amb els temes importants de ciutat, no es poden posar per davant els interessos de partit. No pots ser Alcalde d’una ciutat com Tarragona, i cedir davant les exigències de la Generalitat, de l’ACA o del teu partit. No es pot anteposar res a la nostra ciutat. Una part de l’eslògan socialista a la campanya de les passades eleccions municipals deia: PRIMER TARRAGONA!!. Doncs si, si, ja es veu!!

Hem viscut uns episodis increïbles, decisions preses amb nocturnitat, desinformació a tothom en general, de les repercussions que podien tenir totes les mesures preses per la nostra ciutat, desorganització entre l’equip de govern de l’Ajuntament i EMATSA, bé, en general un CIRC en el que guanyava qui la feia més grossa.

Ja el que no podíem creure, era saber que EMATSA, tenia que assumir un deute de l’ACA de 2,5 milions d’euros, per pagar part de les obres que es van fer per portar aigua a Barcelona. Per si això no fos prou preocupant, EMATSA demana un crèdit per pagar les maleïdes obres, i així no haver de malbaratar els dividends que pertoquen als seus accionistes. En definitiva la nefasta gestió socialista de tots els òrgans que han intervingut en aquesta pel·lícula poden deixar la caixa d’EMATSA buida.

JO EM PREGUNTO SI AIXÒ ÉS SOLIDARITAT, PERÒ M’AGRADARIA SABER AMB QUI?, perquè no serà pas amb Tarragona.

M’agradaria sentir que ens explica el Sr. Alcalde, al respecte de la qüestió.

A hores d’ara, les noves maneres de fer d’aquest equip de govern deixen molt que desitjar, no es pot vestir un sant per desvestir a un altre.

Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió, ha demanat un certificat dels acords presos en el Consell d’Administració celebrat el passat 30 de juny, per estudiar una possible impugnació dels mateixos, tenint en compte, que aquests podrien concorre en alguna de les causes previstes per la llei a tal efecte de prejudici contra la societat.
Publicat a tottarragona.cat com article d'opinió
Joan Aregio

BALLESTEROS TORNA A FER EL RIDICUL AMB LA BRIGADA D’INTERVENCIÓ RÀPIDA.

L’Alcalde Ballesteros ha tornat a fer el ridícul quan ha afirmat, davant dels pensionistes de Tarragona en una conferència a la Casa del Mar, que avui dimarts entra en funcionament la Brigada d’Intervenció Ràpida que arreglarà els desperfectes dels carrers en menys de 72 hores.

Una vegada més enganya als ciutadans quan sap perfectament que aquest contracte no està ni fiscalitzat ni adjudicat ni signat. Per tant és impossible que entri en funcionament abans del mes de setembre. Si primer va dir MARÇ 08 i després JULIOL 08 ara sembla ser que serà al SETEMBRE 08.

A l’Alcalde el perd la necessitat d’anunciar coses, doncs la ciutadania ja comença a entreveure que de totes les promeses fetes en campanya poques n’han complert, que se’ls ha venut molt de fum.

I com que aquest nou govern és ven com de PROXIMITAT I PARTICIPACIÓ i els encanta les campanyes publicitàries, espero que abans de posar-la en funcionament tinguin la gentilesa d’explicar a la ciutadania COM FUNCIONARÀ, i evidentment PUBLIQUIN EL NÚMERO DE TELÈFON al qual els ciutadans i ciutadanes ens haurem de dirigir.


Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Tarragona, 8 de juliol de 2008.

divendres, 4 de juliol de 2008

POSSIBLE IMPUGNACIÓ

En el dia d’avui el Grup Municipal de Convergència i Unió ha entrat pel registre d’EMATSA, un escrit en el que sol·licitem, certificació dels acords socials presos en el Consell d’Administració celebrat el passat 30 de juny de 2008.

El motiu, és estudiar jurídicament la impugnació d’aquests acords, per si poguessin concorre en alguna de les causes previstes per la llei, a l’efecte d’algun prejudici contra la societat.

Una mica més abaix us podeu descarregar una còpia de l’escrit que hem fet arribar al President d’aquesta empresa municipal, i també hem enviat una còpia igual al vicepresident de la mateixa.

El motiu d’aquesta celeritat en sol·licitar aquests acords, és el compliment dels terminis legalment establerts, per una possible impugnació.

dimecres, 2 de juliol de 2008

LA PÒLISSA DE CRÈDIT...

Ara resulta que Ematsa, es a dir, l’Ajuntament de Tarragona ha de demanar un crèdit per pagar les obres que es van realitzar per portar aigua a Barcelona. En concret una pòlissa de crèdit de 2.5 milions d’euros perquè de moment la Generalitat no ha pagat ni un euro.

Això si, dins de pocs dies hem de pagar 3.9 milions d’euros de dividends als accionistes (els accionistes son Aigües de Barcelona i l’Ajuntament del Sr. Ballesteros) corresponents a l’any 2007. Qualsevol persona normal diria, “doncs paguem dels dividends, i quan cobrem de la Generalitat ja repartirem beneficis”.

Doncs no, els beneficis d’Aigües de Barcelona i de l’Ajuntament del Sr. Ballesteros, son sagrats, i mes val que demanem una pòlissa de crèdit a l’euribor +0’20 (bons tractes nois!!) que ells triguin uns mesos en cobrar beneficis. Aquest és el govern d’esquerres i progressista de l’Ajuntament de Tarragona, lo primer és lo primer, i els beneficis dels accionistes son sagrats!!!!!! Per cert, en aquesta festa capitalista, on és Esquerra Republicana???

LES AAVV JA HAN COBRAT

Sempre, desprès de la tempestat arriba la calma, i això és el que ha passat amb les subvencions a les associacions de veïns. Després de la nostra intervenció durant passat plenari, demanant quan es liquidarien les subvencions, tenint en compte en la data en que estàvem, sembla ser que la resposta del Conseller de Relacions Ciutadanes, Sr. López Pasca, que va dir que unes 3 setmanes aproximadament, no va agradar molt a algun membre del seu equip.

Agraïm doncs, a aquesta persona que hagi agilitat el pagament, i que hagi comprès millor que el Conseller a qui li toca, que les festes ja s’han iniciat i que els compromisos adquirits s’han de complir.

Esperem que l’any vinent això no torni a succeir i que les subvencions es liquidin amb més antelació per tal d’estalviar patiments innecessaris a persones que treballen de forma desinteressada per la nostra ciutat.

SOBRE LA COMISSARIA DELS MOSSOS D'ESQUADRA

Fa massa dies que s’estan produint informacions contradictòries al voltant del tema de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra.

Als veïns del carrer Battestini s’els va dir en un primer moment per part del Sr. Tarrés, Regidor d’Urbanisme, que sols els colocarien una oficina de 100 m2. i la Comissaria Central estaria a Camp Clar. Desprès de les denuncies dels veïns i de CIU sobre la poca credibilitat d’aquesta informació, el Regidor Sr. Carles Castillo va dir públicament que la Comissaria de Tarragona seria la de Battestini (cosa que significa alguna cosa mes que 100 m2).

Davant d’aquestes declaracions els veïns de Camp Clar van demanar explicacions a l’Alcaldia de l’Ajuntament i ahir mateix se’ls deia que no, que no era cert el que deia el Sr. Castillo, i que la Comissaria Central anava a Camp Clar. Davant tot aquest cúmul de contradiccions des de CiU emplacem al Sr. Ballesteros a que digui d’una vegada per totes on va situada la Comissaria Central, i exactament que és i on va aquesta “segona comissaria”, quant espai ocupa i quines seran les funcions de cadascuna d’elles.

Des de CiU a més denunciem aquesta manera de fer les coses de l’equip socialista, desorganitzada, on un regidor diu una cosa i un altre el contrari, sense criteri, que dona una clara mostra de la poca capacitat organitzativa i de lideratge de l’Alcalde Ballesteros.

dimarts, 1 de juliol de 2008

EL GRUP MUNICIPAL DE CIU A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA EMPLAÇA L’ALCALDE BALLESTEROS A QUE DIGUI PÚBLICAMENT ON VA SITUADA LA COMISSARIA CENTRAL DELS MO

Fa massa dies que s’estan produint informacions contradictòries al voltant del tema de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra.

Als veïns del carrer Battestini s’els va dir en un primer moment per part del Sr. Tarrés, Regidor d’Urbanisme, que sols els colocarien una oficina de 100 m2. i la Comissaria Central estaria a Camp Clar.  Desprès de les denuncies dels veïns i de CIU sobre la poca credibilitat d’aquesta informació, el Regidor Sr. Carles Castillo va dir públicament que la Comissaria de Tarragona seria la de Battestini (cosa que significa alguna cosa mes que 100 m2). Davant d’aquestes declaracions els veïns  de Camp Clar van demanar explicacions a l’Alcaldia de l’Ajuntament i ahir mateix se’ls deia que no, que no era cert el que deia el Sr. Castillo, i que la Comissaria Central anava a Camp Clar. Davant tot aquest cúmul de contradiccions des de CiU emplacem al Sr. Ballesteros a que digui d’una vegada per totes on va situada la Comissaria Central, i exactament que és i on va aquesta “segona comissaria”, quant espai ocupa i quines seran les funcions de cadascuna d’elles. Des de CiU a més denunciem aquesta manera de fer les coses de l’equip socialista, desorganitzada,  on un regidor diu una cosa i un altre el contrari, sense criteri, que dona una clara mostra de la poca capacitat organitzativa i de lideratge de l’Alcalde Ballesteros.