dijous, 29 de gener de 2009

DESGAVELL EN L’ÀREA DE SEGURETAT DE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Des del Grup municipal de CIU hem denunciat en reiterades ocasions el desgavell i la falta de planificació de l’àrea de Seguretat de l’Ajuntament de Tarragona. Una vegada més els esdeveniments, increment de denuncies de robatoris a la ciutat, ens donen la raó. El Sr. Carles Castillo presumeix d’haver augmentat els agents de la Guàrdia Urbana i de crear una àrea específica en seguretat. Mai dubtarem de la professionalitat dels agents de la Guàrdia Urbana, tot el contrari, però si de les directrius de qui depenen, el Sr. Carles Castillo.

Pel ciutadà la creació d’una àrea específica de seguretat s’ha traduït bàsicament en un increment de les sancions, s’ha multiplicat la imposició de multes. Aquest increment en la imposició de sancions respon a directrius clares del regidor socialista responsable de l’àrea de seguretat, i no ho diem per dir, doncs el govern municipal ha aprovat un pressupost en que la previsió d’ingressos en concepte de multes augmenta en un 30%, s’han de posar moltes multes per arribar a complir aquesta previsió, i evidentment l’increment de les sancions no ajuda en una època de crisis com en la que vivim, o si no que preguntin a qualsevol ciutadà el que costa pagar una multa i la retirada del vehicle per la grua. Per suposat que no diem que no s’imposin multes quan calgui, però en dos anys tant ha canviat el comportament dels ciutadans de Tarragona que s’han de triplicar les sancions?.

També des de CIU s’ha denunciat en diverses ocasions la falta de concreció de com, quan i a on s’havia d’instal·lar la comissaria dels Mossos d’esquadra, la falta de determinació, les discrepàncies entre els partits del govern municipal i la falta de determinació de la Generalitat de Catalunya respecte de la seva ubicació, ha suposat endarrerir la seva construcció, demostrant-se una vegada més una falta de planificació de l’àrea de seguretat de l’ajuntament.

Els ciutadans de Tarragona volen mesures que facin augmentar la seva seguretat, i no l’afany recaptatori que s’ha instal·lat en l’àrea de seguretat del govern municipal.


GRUP MUNICIPAL DE CIU.

Un altre menyspreu cap als usuaris del CAP la Granja.

El Cap de la Granja és una àrea bàsica de Salut que atén a pràcticament tot Ponent: Torreforta, Camp Clar, la Floresta, la Granja, Parc Riu Clar, Riu Clar, Icomar, el Pilar, Torrenova, Los Naranjos i l’Albada. Actualment la població assignada està entre 40 i 45.000 usuaris.

Ara fa 11 mesos, en aquest mateix lloc, s’aplegaven ciutadans indignats pel funcionament del centre d’atenció primària de la Granja. En aquells moments es reivindicaven una sèrie de deficiències, motius pels que es van recollir 650 signatures, que es van lliurar el 26 de febrer de 2008 a la conselleria de Sanitat de la Generalitat.

Els motius principals eren:

· Sol·licitud visita amb metge de família: més de 12 dies

· Sol·licitud visita amb especialista y probes diagnostiques: mínim 6 mesos

· Urgències: col·lapsades

En aquells moments representants veïnals i d’entitats de ponent es van reunir amb el director d’atenció primària del Camp de Tarragona Jordi Daniel Díez i la Directora del Servei de Atenció Primària Tarragona-Valls, Neus Saun Casas, als que van traslladar les següents peticions:

· Més recursos per evitar la massificació dels CAP

· Més metges i més infermeres

· Visita amb metge família per com a màxim 2 o 3 dies

· Que les visites d’urgències les efectues un metge i no una infermera

·Reducció del temps d’espera també en les llistes per a metges especialitzats, probes diagnostiques i operacions

Daniel i Saún van reconèixer que el cap de la Granja tenia mancances de personal sanitari i d’infraestructures, i que no havien estat capaços d’absorbir el creixement de la zona de Ponent de Tarragona. Tanmateix es van comprometre a traslladar aquestes reivindicacions al director dels serveis territorials de Salut a Tarragona.

També ens trobem amb casos com és el d’un usuari que desprès de diferents proves mèdiques i visites a l’especialista, se li recomana una ressonància magnètica. Aquest usuari realitza una denúncia amb data 2 d’octubre de 2008, desprès de mesos d’espera i rep per resposta un escrit que diu que degut al col·lapse del servei no es pot incloure el seu cas dins les patologies urgents i per tant es manté la visita prevista pel 23 de febrer de 2009. EL TEMPS D’ESPERA AMB DENÚNCIA INCLOSA, SÓN 5 MESOS !!!

Més exemples :

Sol·licituds de visita per metge de família demanades el dia 15 i atorgades pel dia 26, o demanades avui mateix i donades pel 9 de febrer.

Un any després continuen donant visita per 12 dies o més. SENZILLAMENT UNA VERGONYA!!!

Com és possible que ningú es faci responsable de les greus mancances que pateix el Centre d’assistència primària de la Granja? I val a dir, que sort dels professionals que treballen al centre, les coses no van pitjor, que podrien perfectament.

A on està el responsable dels serveis territorials de salut a Tarragona?

I que diu de tot això el delegat de la Generalitat a Tarragona, sr. Sabaté?

I a on s’amaga un cop més, l’alcalde Ballesteros, que diu que dorm als barris, però sembla no conèixer el problema que aquí existeix? O potser SÍ QUE ho sap i es fa el sord!!!

Som plenament conscients que aquesta és una responsabilitat de la Generalitat, però cal que algú surti en defensa dels ciutadans de Tarragona, ja que el seu alcalde no ho fa!!!

Que l’Institut Català de la Salut faci una nota de premsa amb data 27 d’agost de 2008 i digui que “El temps mig d’espera per operar-se a Catalunya es redueix a 3,78 mesos”, és fantàstic però aquesta notícia falta a la veritat o bé Tarragona no deu formar part de Catalunya per la conselleria de Salut. Si tenim en compte que la mitjana de temps per donar visita a un usuari per l’especialista és de 6 mesos, més el temps que es trigui en diagnosticar i recomanar l’operació, aquesta mitjana de ben segur no es compleix.

És un menyspreu a tots els usuaris dels centres com aquest de la Granja i d’altres que funcionen fatal, llegir aquests tipus de notícies.

D’altra banda, fa també aproximadament un any que els responsables de Salut parlen de la construcció d’un nou centre d’assistència primària entre Camp clar i Bonavista per donar servei a tot Ponent.

I sembla que només es queda en això paraules, perquè no hi ha cap partida per la construcció d’un nou centre al pressupost de la Generalitat del 2009.

SI PONENT I TARRAGONA TENEN UNA NECESSITAT, DONCS QUE LA COBREIXIN, QUE CONSTRUEIXIN EL NOU CAP DE PONENT I SOLUCIONIN D’IMMEDIAT ELS PROBLEMES EXISTENTS AL CAP DE LA GRANJA.

SENYORS DEL PSOE deixin d’enganyar als ciutadans de Tarragona, primer amb l’aigua, desprès amb l’ensenyament, i ara amb la sanitat!

Alcalde Ballesteros, li recomano que agafi el “toro” per les banyes i d’una vegades per totes posi primer a Tarragona, davant de qui sigui, tant de la Generalitat, com del seu partit.

dimecres, 28 de gener de 2009

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, PERQUÈ EL NOU IES DE SANT SALVADOR I SANT RAMON OFEREIXI A MÉS A MÉS DE LA ESO TAMBÉ EL BATXILLERAT

Sant Salvador és una zona de Tarragona que fa molt temps espera la construcció del nou IES, inicialment aquest projecte comprenia la possibilitat d’estudiar tant ESO com Batxillerat, aquesta zona, ha tingut un fort creixement en els darrers anys, al igual que tota la ciutat, d’una forma molt sobtada.

I ara ja fa anys, que degut a aquest creixement, Sant Salvador i Sant Ramon, disposa d’un centre educatiu insuficient, on any rere any els seus usuaris han vist afegir prefabricades a l’actual SES per suplir les mancances d’aules, amb els inconvenients que això comporta, i a la vegada reduint l’espai d’esbarjo.

La ciutat de Tarragona, no té precisament sobrant de places de batxillerat, només cal veure les dades de la preinscripció i matrícula passada als tres IES del centre de la ciutat, aquestes dades fan que sigui urgent la construcció d’un nou IES, on evidentment s’ofereixin places de batxiller.

És per tot l’exposat fins ara, que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona ACORDA:

Requerir al Departament d’ Educació de la Generalitat que el nou IES ofereixi tant la ESO com el Batxiller, en el proper curs 2009-2010, dins de la seva oferta habitual.
Moció defensada per la consellera M. Carme Duch

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU AL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA REFERENT A L’ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA ANOMENADA “POU BORONAT”.

El Govern de la Generalitat mitjançant el Decret Llei 1/2007 va decidir impulsar el desenvolupament de les Àrees Residencials Estratègiques agrupant-les en Plans Directors.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona aprovà inicialment, el 18 de setembre de 2008, el Pla Director Urbanístic de les ARE del Camp de Tarragona, publicat al DOGC núm. 5231 de 8 d’octubre de 2008.
Entre les ARE’s que contempla aquest Pla Director, trobem l’ARE prevista al municipi de Tarragona, anomenada “Pou Boronat”. ARE a la qual diferents particulars han realitzat al·legacions.
Vista la situació actual de l’accés al mercat de l’habitatge, des de Convergència i Unió compartim la voluntat de cercar solucions per a satisfer el dret d’accés a l’habitatge dels col·lectius més sensibles, com els joves, la gent gran, les persones en situació de risc, que lamentablement i degut a l’encariment de l’habitatge primer i a l’actual crisi econòmica després, cada dia s’incrementa i afecta a més i més persones, però entenem que la formulació de les ARE’s resulta innecessària com a instrument per a generar més sòl per a la construcció d’habitatge assequible, ja que amb les reserves de sòl per habitatge protegit que la Llei d’Urbanisme preveu per als nous desenvolupaments residencials amb caràcter general, hi ha en aquests moments a Catalunya sòl transformat en suficient quantia, reservat per donar cabuda a uns 160.000 habitatges de protecció oficial.
Així, tant sols al Camp de Tarragona, i segons les determinacions que consten a l’Avantprojecte del Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, hi havia fa uns mesos, per planificació urbanística aprovada, més de 17.000 possibles habitatges amb algun tipus de protecció, això és, més 7.000 habitatges amb protecció sobre els que preveu el possible desenvolupament de les ARE’s en aquest àmbit territorial. Reserva que anirà augmentant en la mesura que s’aprovin nous instruments urbanístics de planificació d’acord amb la legislació vigent.
A aquesta xifra cal sumar-hi milers d’habitatges que en aquest àmbit territorial estan a la venda i els milers d’habitatges previstos en el nou POUM de la Ciutat de Tarragona, aprovat inicialment per segona vegada el passat 21-11-08.
Els preus han caigut i actualment es troben al mercat preus d’habitatges inferiors a preus màxims d’habitatges de protecció oficial, especialment el de preu concertat i concertat català. Situació que no queda reflectida a la memòria econòmica de previsió d’ingressos d’aquesta ARE.
L’ARE coneguda com a Pou Boronat afecta de ple a les “Parcel·les Bonaire” que es correspon amb un petit àmbit completament parcel·lat, si bé està considerat com a Sòl Urbà no consolidat. La planificació local més recent, defineix l’àrea com a àmbit ocupat prioritàriament per construccions aïllades, amb una parcel·la mínima de 600 m2, una densitat màxima de 15 hab./ha. i alçada màxima de 7,5 metres. L’aprovació inicial del PDU del Camp de Tarragona trenca el model existent passant d’una tipologia poc densa i semi urbana a una tipologia de ciutat d’alta densitat.
La proposta formulada suposarà pels propietaris de les Parcel·les Bonaire i altres propietaris que hi tenen edificacions residencials, uns perjudicis enormement lesius en el patrimoni dels afectats i difícil quantificació.
El Govern de l’Ajuntament de Tarragona s’ha manifestat públicament a favor de variar el plantejament inicialment recollit en el PDU i poder mantenir aquesta tipologia semi-urbana de les edificacions residencials existents en l’actualitat i especialment pel que fa a les conegudes com a parcel·les Bonaire.
És conegut el plantejament de la Conselleria de PTOP que impulsa les Àrees Residencials Estratègiques, que no adoptarien models que anessin en contra de la voluntat municipal, institució en principi competent en la planificació urbanística loca.
Per tot això EL CONSELL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA ACORDA:
1.- Que en el temps i forma corresponent dins del termini d’informació institucional a aquest Ajuntament es presenti el corresponent document instant al Govern de la Generalitat que procedeixi a reduir el projecte de l’Àrea Residencial Estratègica “Pou Boronat” pel que fa a la seva magnitud, ordenació resultant, i despeses d’urbanització, així com la creació del sector de millora urbana de les Parcel·les Bonaire, i que tingui en compte també les altres edificacions residencials existents a la zona, per a que a part de l’ARE plantejat es respecti la identitat com espai residencial semi-urbà del sector.
2.- Que en el temps i forma corresponent dins del termini d’informació institucional a aquest Ajuntament es presenti el corresponent document instant al Govern de la Generalitat de Catalunya a revisar en profunditat la documentació del projecte (memòria normativa i cartografia), especialment de la proposta d’ordenació, per minimitzar els impactes negatius del projecte, respectant íntegrament les Parcel·les Bonaire i el seu entorn immediat.
3.- Que l’Ajuntament de Tarragona, admeti i resolgui favorablement les al·legacions presentades en el període d’informació pública a la segona aprovació inicial del POUM pels veïns de les Parcel·les Bonaire, en relació a l’ARE Pou Boronat.
4.- Que l’Ajuntament de Tarragona faci seves i defensi davant la Generalitat les al·legacions presentades en el període d’informació pública al Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques, pels veïns de les Parcel·les Bonaire, en relació a l’ARE Pou Boronat.
Tarragona, 21 de gener de 2009.
Moció que defensa el conseller Jordi Sendra

dimarts, 27 de gener de 2009

EL WEB DE L'AJUNTAMENT ÉS DE TOTS?

El passat 11 de novembre vam sol·licitar a la consellera de comunicació, participació i societat de la informació la inclusió de les adreces de correu electrònic dels consellers del nostre grup al web de l’ajuntament. El dia 4 de desembre vam rebre resposta dient que ho passava a valoració.
Davant la indefinició d’aquesta resposta vam tornar a remetre un escrit amb data 12 de desembre de 2008 sol·licitant un timing concret per la realització d’aquesta valoració i la concreció de dates.
Com darrer escrit de la consellera, amb data 4 de gener de 2009, hem rebut una resposta que diu el següent:

“En resposta a que s’inclogui al web de l’Ajuntament les adreces del correu electrònic dels conselleres del vostre grup, sento informar-vos que en aquests moments no puc respondre la teva demanda.
Ben cordialment,

Begoña Floria”

Sr. President, apel·lant al seu bon criteri, i intuint que la resposta no atén a cap problema tècnic. Si tenim en compte que el web de l’ajuntament ofereix informació del consistori en la seva totalitat, i el nostre grup municipal en forma part, li demanem que faci efectiva la nostra petició, d’incloure les adreces de correu electrònic al web en un breu termini de temps.

prec que realitza la Consellera Maribel Rubio

dilluns, 26 de gener de 2009

PARELLA LINGÜÍSTICA

Doncs si, jo també tinc parella lingüística, és una noia peruana amb la que parlo en català. La veritat és que és una experiència fascinant.

Us animo a que la proveu, de veritat!


diumenge, 25 de gener de 2009

LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA UNA GRAN ESTAFA

On es visualitza la sensibilitat d’un govern pels seus ciutadans en les societats modernes, és en aquelles accions directes que recauen sobre les persones. L’atenció directa que garantitza la millora de les condicions de vida de les persones. En tota societat avançada, democràtica, moderna i progresista, les polítiques socials són fomanentals per detectar el seu grau de benestar. Un dels col·lectius que en aquest cas ha d’esdevenir en l’eix de les intervencions dels governs, són les persones més vulnerables, col·lectiu en que es troben les persones amb dependència. Aquelles que per al desenvolupament de les activitats de la vida diària necesiten de l’ajuda d’altres.

Ens hem dotat de mecanismes per fer realitat aquesta necessitat d’atenció dels més vulnerables?. El PSOE, i el PSC ens venen que sí, amb la tant criticada Llei de la dependència. Però actualment ja no s’ho creu ningú!. Fa gairebé 2 anys que s’ha aprovat aquesta llei, i els resultats de la seva aplicació són nefastos. Tothom està descontent, els primers els ciutadans que n’haurien de ser beneficiaris. Quina és la percepció de les persones afectades, algú se n’ha preocupat de preguntar-los-ho?. El PSOE i el PSC rotundament NO!. Ja n’estem cansats de fer propostes en positiu, de presentar mocions de millora, tant a la Generalitat com a l’Ajuntament de Tarragona i d’observar l’actitud impassible i de defensa d’una llei que no ha funcionat des del començament.

Què passa amb les persones que han estat valorades, i en la resolució de la Generalitat se’ls concedeix una ajuda, en forma de prestació econòmica o en forma de persona de suport a la llar???. Fa mesos que tenen a casa seva aquesta resolució favorable, però no hi ha manera que l’ajuda arribi. I això és així, i ho pateixen moltes famílies de Catalunya i moltes famílies de Tarragona. Per més que la consellera Pelegrín s’entesti en fer-nos combregar amb rodes de molí, seguint consignes del seu partit i anunciant a “bombo i plateret” les bondats d’una llei que ha resultat ser una gran estafa.

Perquè molts dels afectats tenen la impressió que el seu expedient s’atura quan arriba al nostre Ajuntament?. Perquè no s’agilitza l’aplicació del recurs?. Potser perquè el finançament d’aquestes ajudes no ha estat mai clar?, potser perquè no hi ha hagut mai una cartera de serveis prou definida?, potser per la incompetència i la falta de valentia a alhora d’exigir tant al PSC que ens governa a Catalunya com el que ho fa a l’Estat?. Molta política de xec, de cafè per a tots, moltes mesures populistes, però que no serveixen a totes les famílies que conviuen en el dia a dia amb una situació de vulnerabilitat tant dolorosa com la de les persones amb dependència.

El nostre Ajuntament s’ha de posicionar, i ho haguès pogut fer fa mesos adherint-se a les propostes que feiem des del Grup Municipal de CiU amb l’objectiu de millorar l’aplicació la llei. Però no ha estat així, i ara no ens toca altra que denunciar la situació frapant que pateixen els Tarragonins i Tarragonines que fa mesos esperen l’aplicació d’un recurs o l’arribada d’una prestació econòmica, que ha de garantir la llei de la dependència.

Des del Grup Municipal de CiU de Tarragona ens posem des d’ara mateix al servei de totes aquelles persones que es senten maltractats per la lentitud del procés. Molts ciutadans ja ho han fet, disposem de resolucions de persones que desesperades per la situació d’indefensió en la es troben, ja no veuen altra sortida que la denuncia d’aquests fets.

Esperem d’aquest Ajuntament, una resposta clara, contundent que ens faci pensar que la política de proximitat i per a les persones que ens han venut es tradueixi d’una vegada per totes en accions concretes, que beneficiin totes les famílies de Tarragona que resten a l’espera que la seva situació es resolgui.

No és el primer cop que com a consellera em poso a disposició del nostre govern municipal per oferir la meva ajuda, sense obtenir resposta. Torno a oferir el meu treball i el meu compromís en relació a un tema que de ben segur tots volem que es solucioni, per tal de fer arribar a moltes llars tarragonines el benestar que es mereixen.M. Victòria Forns Fernández
Consellera del grup municipal CiU
Ajuntament de Tarragona

dimarts, 20 de gener de 2009

PRIMERES VALORACIONS

Primeres valoracions de Joan Aregio sobre la conferència pronunciada avui dia 20 de gener per Josep Fèlix Ballesteros, Alcalde de Tarragona, sobre l'estat de la ciutat.

dilluns, 19 de gener de 2009

EL DECRET DE SEQUERA

A dia d’avui, el govern aixecarà el decret de sequera, fins aquí perfecte, perquè ja tenim els pantans als seus nivells òptims. Però que han fet els governs d’esquerres i de progrés perquè no ens tornem a trobar en la mateixa situació que fa uns mesos?. Quines solucions s’han buscat per evitar més enfrontaments territorials per un be tant preuat i poderós com l’AIGUA???

A on s’ha amagat des de aleshores el conseller Baltasar? Potser és que quan s’acaben les pressions s’ha acabat la feina? Això sí, es continuarà recomanant a la població un consum responsable.
A on està tot l’interès de l’alcalde Ballesteros per la seva Tarragona, i perquè no ens torni a faltar mai més l’aigua?.

Senyors governants del nostres país, els catalans ja hem demostrat en diferents ocasions que som responsables, i molt, molt més que vostès; uns dirigents que pretenen ser els nostres líders i que l’únic que saben fer a la perfecció és ser partidistes i posar en primer lloc els interessos del seu partit, i no dels ciutadans.

Un cop més aquest govern tripartit i de progrés demostra no tenir cap tipus de previsió en temes tant cabdals com aquest. Això no es pot permetre, que aquest govern tant sols es dediqui a posar tiretes a les ferides quan sagnen, i mentre tant continuïn obertes. Segueixen sense fer cap pas endavant per solucionar definitivament la situació.

Tenen tants focs oberts que fa por mirar amb cap esperança al futur, de Catalunya. L’atur, els impostos i les taxes, la sanitat, el nostre finançament..... l’AIGUA....

Senyors dels tripartit, a què esperen per fer alguna acció que avali que governen el nostre país perquè s’ho han guanyat?. Si no es veuen capaços de dirigir una nació que vol anar més lluny del que vostès es plantegen, DONCS PLEGUIN!!!

Els catalans volem solucions i progrés, però del de veritat, no del seu.Maribel Rubio
Consellera del Grup Municipal de CIU
Ajuntament de Tarragona

diumenge, 18 de gener de 2009

EL NOU MERCAT: FUTUR INCERT

Aquests darrers dies, el Mercat Central de Tarragona ha estat notícia. I notícia negativa, pel fet de no poder, no voler o no saber fer pàrquing en el nou edifici reformat del mercat.

El Sr. Ballesteros i el Sr. de los Rios, han declarat bàsicament dues raons per no dur a terme el projecte original, que, vull recordar, és el que vol tothom, paradistes, botiguers etc...

Com deia, dues raons, la primera econòmica i l’altra de terminis.

Sobre l’econòmica dues reflexions: La primera és que entre el previst i el que ara vol fer-se existeixen més o menys entre 5 i 8 milions d’euros de diferència. Aquesta sembla ser la diferència final entre el que va dir-nos MERCASA (empresa pública que gestiona els Mercats depenent del Ministeri d’Habitatge), ara fa uns anys i el preu d’ara.

La meva pregunta és molt senzilla; és incapaç el Sr. Ballesteros d’exigir al Govern Central i a MERCASA que paguin aquests diners fruit de la seva errada? Si això fos així no caldria renunciar a res pels motius econòmics.

Ara el segon argument, el temps.

Jo no sé si aquesta obra durarà o no 4’5 anys, tot i que em sembla excessiu, ara el que si sé és que d’entrada, l’Ajuntament diu que trigarà 12 mesos en refer projectes, i després començaran el procés d’obra, i així sumant i sumant. I qui garanteix que trigarem menys temps?

Nosaltres no ho acabem de veureu clar, masses incògnites i masses preguntes per respondre.

- Com és que fa 3 mesos el Sr. de los Rios ja va parlar d’un cost de 50 milions d’euros, per desmentir-ho a l’endemà? (Diari de Tarragona del 13 de d’octubre de 2008)
- Què ha fet el Sr. Ballesteros durant 3 mesos?
- Han demanat responsabilitats a MERCASA i han negociat amb ells?
- Quin resultat ha obtingut el Sr. Ballesteros de tot això, o aquest canvi és la constatació del seu fracàs?
- No són tots del mateix partit, el PSC-PSOE?
- Té pes o no, al seu partit el Sr. Ballesteros?
- Tenim garanties de que podrem realitzar les dues obres (Mercat i pàrquing a la Rambla)? i les dues al mateix temps? (Les dues són indispensables).
- Estarà l’Ajuntament renunciant a la filosofia de reforma del Mercat?

Moltes..., massa preguntes per a nosaltres.

És evident que els que han de patir les molèsties de l’obra volen que quan més aviat s’acabin millor. Tenen el dret i l’obligació de pensar així. Qualsevol de nosaltres pensaria el mateix.

El Sr. Ballesteros ha de pensar en això, però també ha de pensar en el futur, en el futur de tots i en el de Tarragona en el seu conjunt.

No deu ser pas que al Sr. Ballesteros li fa por prendre decisions. Però no les fàcils, si no les difícils.

El Sr. Ballesteros avui, vist la seva manera de fer, faria el pàrquing de la plaça de la Font?, o el de l’av. Catalunya?, o el de la Rambla Nova? o també s’ho repensaria i canviaria els projectes, per acabar no fent-los.

Governar també vol dir mullar-se i assumir riscos i responsabilitats.

Ja són massa coses, la Façana Marítima, el Camp del Nàstic i ara el Mercat Central. Que quan les toca el Sr. Ballesteros s’espatllen.

En política la valentia té un risc, però la covardia té un preu.

Tarragona es mereix i necessita un Alcalde valent. Sembla clar que avui no el té.Tarragona 16 de gener de 2008
Joan Aregio
Portaveu del grup municipal de CIU
Ajuntament de Tarragona

dilluns, 12 de gener de 2009

La segregació de la Canonja un “Frau Polític”

Darreres actuacions del grup de CIU en el procés de segregació de la Canonja

8 d’octubre de 2007 – pregunta sr. Jordi Sendra a Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona, sobre l’estat del procés. L’Alcalde respon literalment: “va sin pausa i con prisa”

20 de juny de 2008 – nova pregunta sr. Jordi Sendra a Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona, que va contestar l’Alcalde per escrit sense afegir cap novetat.

18 de juny de 2008 – moció presentada per CIU al Consell Plenari de l’Ajuntament on s’instava al govern de la Generalitat a resoldre en 6 mesos la redacció d’una proposta de Llei, especifica per la Canonja. APROVADA PER TOTS ELS GRUPS POLÍTICS PER UNANIMITAT.

21 d’octubre de 2008 – proposta de resolució presentada pels diputats de CIU al Parlament de Catalunya on s’insta al govern a tramitar amb urgència la segregació de la Canonja.

Declaracions a la PREMSA dels governs tant de la Generalitat com de l’Ajuntament de Tarragona:

Alguns titulars “perla” que ens deixen els socialistes i els d’ERC.

Butlletí municipal – juliol-agost 2008

“Ballesteros promet celeritat en la segregació de la Canonja”

23 de gener de 2008 – Més Tarragona

“Puigcercós es compromet a fixar el calendari de la segregació de la Canonja en tres mesos”

26 de juny de 2007 – Aquí

“Ballesteros vol “salvar” els 3 km. per la independència canonjina”

26 de juny de 2007 – Diari de Tarragona

“Ballesteros agilizará el proceso de la independencia de la Canonja”

Vaja, després d’aquestes contradiccions o mentides, cada un que jutgi com millor li sembli, cal dir molt poc més.

Convergència i Unió tant a l’Ajuntament de Tarragona com a la Generalitat, vam iniciar els tràmits perquè la segregació de La Canonja fos un fet i no és quedés en paper mullat.

El partit Socialista amb la complicitat d’ERC, tant a la Generalitat com a l’ajuntament de Tarragona no han tingut mai interès de fer una realitat aquesta segregació. Aquests partits només miren el seu interès electoral, i els importa ben poc el que el ciutadans de La Canonja vulguin.

Tot plegat una absoluta fal·làcia. Com sempre un cop més, les paraules del sr. Ballesteros i el govern de la Generalitat es queden només en això, paraules.