dimecres, 28 de gener de 2009

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, PERQUÈ EL NOU IES DE SANT SALVADOR I SANT RAMON OFEREIXI A MÉS A MÉS DE LA ESO TAMBÉ EL BATXILLERAT

Sant Salvador és una zona de Tarragona que fa molt temps espera la construcció del nou IES, inicialment aquest projecte comprenia la possibilitat d’estudiar tant ESO com Batxillerat, aquesta zona, ha tingut un fort creixement en els darrers anys, al igual que tota la ciutat, d’una forma molt sobtada.

I ara ja fa anys, que degut a aquest creixement, Sant Salvador i Sant Ramon, disposa d’un centre educatiu insuficient, on any rere any els seus usuaris han vist afegir prefabricades a l’actual SES per suplir les mancances d’aules, amb els inconvenients que això comporta, i a la vegada reduint l’espai d’esbarjo.

La ciutat de Tarragona, no té precisament sobrant de places de batxillerat, només cal veure les dades de la preinscripció i matrícula passada als tres IES del centre de la ciutat, aquestes dades fan que sigui urgent la construcció d’un nou IES, on evidentment s’ofereixin places de batxiller.

És per tot l’exposat fins ara, que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona ACORDA:

Requerir al Departament d’ Educació de la Generalitat que el nou IES ofereixi tant la ESO com el Batxiller, en el proper curs 2009-2010, dins de la seva oferta habitual.
Moció defensada per la consellera M. Carme Duch