dimecres, 28 de gener de 2009

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU AL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA REFERENT A L’ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA ANOMENADA “POU BORONAT”.

El Govern de la Generalitat mitjançant el Decret Llei 1/2007 va decidir impulsar el desenvolupament de les Àrees Residencials Estratègiques agrupant-les en Plans Directors.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona aprovà inicialment, el 18 de setembre de 2008, el Pla Director Urbanístic de les ARE del Camp de Tarragona, publicat al DOGC núm. 5231 de 8 d’octubre de 2008.
Entre les ARE’s que contempla aquest Pla Director, trobem l’ARE prevista al municipi de Tarragona, anomenada “Pou Boronat”. ARE a la qual diferents particulars han realitzat al·legacions.
Vista la situació actual de l’accés al mercat de l’habitatge, des de Convergència i Unió compartim la voluntat de cercar solucions per a satisfer el dret d’accés a l’habitatge dels col·lectius més sensibles, com els joves, la gent gran, les persones en situació de risc, que lamentablement i degut a l’encariment de l’habitatge primer i a l’actual crisi econòmica després, cada dia s’incrementa i afecta a més i més persones, però entenem que la formulació de les ARE’s resulta innecessària com a instrument per a generar més sòl per a la construcció d’habitatge assequible, ja que amb les reserves de sòl per habitatge protegit que la Llei d’Urbanisme preveu per als nous desenvolupaments residencials amb caràcter general, hi ha en aquests moments a Catalunya sòl transformat en suficient quantia, reservat per donar cabuda a uns 160.000 habitatges de protecció oficial.
Així, tant sols al Camp de Tarragona, i segons les determinacions que consten a l’Avantprojecte del Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, hi havia fa uns mesos, per planificació urbanística aprovada, més de 17.000 possibles habitatges amb algun tipus de protecció, això és, més 7.000 habitatges amb protecció sobre els que preveu el possible desenvolupament de les ARE’s en aquest àmbit territorial. Reserva que anirà augmentant en la mesura que s’aprovin nous instruments urbanístics de planificació d’acord amb la legislació vigent.
A aquesta xifra cal sumar-hi milers d’habitatges que en aquest àmbit territorial estan a la venda i els milers d’habitatges previstos en el nou POUM de la Ciutat de Tarragona, aprovat inicialment per segona vegada el passat 21-11-08.
Els preus han caigut i actualment es troben al mercat preus d’habitatges inferiors a preus màxims d’habitatges de protecció oficial, especialment el de preu concertat i concertat català. Situació que no queda reflectida a la memòria econòmica de previsió d’ingressos d’aquesta ARE.
L’ARE coneguda com a Pou Boronat afecta de ple a les “Parcel·les Bonaire” que es correspon amb un petit àmbit completament parcel·lat, si bé està considerat com a Sòl Urbà no consolidat. La planificació local més recent, defineix l’àrea com a àmbit ocupat prioritàriament per construccions aïllades, amb una parcel·la mínima de 600 m2, una densitat màxima de 15 hab./ha. i alçada màxima de 7,5 metres. L’aprovació inicial del PDU del Camp de Tarragona trenca el model existent passant d’una tipologia poc densa i semi urbana a una tipologia de ciutat d’alta densitat.
La proposta formulada suposarà pels propietaris de les Parcel·les Bonaire i altres propietaris que hi tenen edificacions residencials, uns perjudicis enormement lesius en el patrimoni dels afectats i difícil quantificació.
El Govern de l’Ajuntament de Tarragona s’ha manifestat públicament a favor de variar el plantejament inicialment recollit en el PDU i poder mantenir aquesta tipologia semi-urbana de les edificacions residencials existents en l’actualitat i especialment pel que fa a les conegudes com a parcel·les Bonaire.
És conegut el plantejament de la Conselleria de PTOP que impulsa les Àrees Residencials Estratègiques, que no adoptarien models que anessin en contra de la voluntat municipal, institució en principi competent en la planificació urbanística loca.
Per tot això EL CONSELL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA ACORDA:
1.- Que en el temps i forma corresponent dins del termini d’informació institucional a aquest Ajuntament es presenti el corresponent document instant al Govern de la Generalitat que procedeixi a reduir el projecte de l’Àrea Residencial Estratègica “Pou Boronat” pel que fa a la seva magnitud, ordenació resultant, i despeses d’urbanització, així com la creació del sector de millora urbana de les Parcel·les Bonaire, i que tingui en compte també les altres edificacions residencials existents a la zona, per a que a part de l’ARE plantejat es respecti la identitat com espai residencial semi-urbà del sector.
2.- Que en el temps i forma corresponent dins del termini d’informació institucional a aquest Ajuntament es presenti el corresponent document instant al Govern de la Generalitat de Catalunya a revisar en profunditat la documentació del projecte (memòria normativa i cartografia), especialment de la proposta d’ordenació, per minimitzar els impactes negatius del projecte, respectant íntegrament les Parcel·les Bonaire i el seu entorn immediat.
3.- Que l’Ajuntament de Tarragona, admeti i resolgui favorablement les al·legacions presentades en el període d’informació pública a la segona aprovació inicial del POUM pels veïns de les Parcel·les Bonaire, en relació a l’ARE Pou Boronat.
4.- Que l’Ajuntament de Tarragona faci seves i defensi davant la Generalitat les al·legacions presentades en el període d’informació pública al Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques, pels veïns de les Parcel·les Bonaire, en relació a l’ARE Pou Boronat.
Tarragona, 21 de gener de 2009.
Moció que defensa el conseller Jordi Sendra