dilluns, 30 de juny de 2008

ASFALTATGE I REMODELACIÓ INTERIOR DEL SERRALLO

Podem afirmar que en els darrers anys el Serrallo ha fet globalment un salt endavant qualitatiu aconseguint gaudir avui d’un entorn molt més agradable per als ciutadans. Així la millora qualitativa de l’entorn del barri ha portat a que en els darrers 6 anys s’hagin sol·licitat a l’Ajuntament una vintena de llicències per construir nous habitatges o rehabilitar-los, la qual cosa suposa passar d’edificis destinats a magatzem o edificis de planta baixa més un o dos pisos, a edificacions amb tres plantes. Això ha provocat un augment de la població i també una necessitat de redimensionar determinats serveis públics per adequar-los a la nova realitat poblacional del barri.

Aquests guanys han d’estar complementats per una obra que considerem de vital importància: la remodelació integral dels carrers interiors del barri.

Aquesta remodelació ha d’adaptar els serveis públics a la nova realitat del barri que hem explicat i consistiria al nostre entendre en soterrar tot el cablejat de telefonia i llum, canviar l’enllumenat públic i la xarxa d’aigües pluvials i residuals redimensionant-la a les necessitats actuals de la població del barri, canviar la xarxa d’abastament d’aigua potable i gas així com dotar de nova pavimentació als carrers, fent-los semipeatonals com en altres zones de la ciutat.

Aquest era un dels projectes que volíem afrontar des del govern municipal aquesta legislatura però les circumstàncies actuals són les que són i correspon al nou govern executar aquesta remodelació.

Per això tot entendre i compartir la satisfacció dels veïns del Serrallo per l’asfaltatge de determinats carrers abans de la Festa Major de Sant Pere, entenem que això quedarà en un pedaç sinó s’afronta el veritable problema d’aquests carrers: la xarxa de clavegueram. Una xarxa que està dimensionada a la realitat de fa 50 anys i que avui es troba saturada i requereix massa sovint de la intervenció externa per desembossar la xarxa.

Per tant, benvingut l’asfaltatge dels carrers però que no quedi només en una acció d’aparador. Els veïns del Serrallo ho agrairan.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Conseller del Grup Municipal de CiU

dissabte, 28 de juny de 2008

CIU DENUNCIA LA MALA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE I ACTUACIONS URBANES

El partit socialista tenia al seu programa un especial interès en desenvolupar accions en relació a l’habitatge de promoció pública per acomplir amb el dret d’habitatge que reconeix la Constitució. Aquesta promesa es concretava amb la construcció de 900 habitatges i en polítiques per als joves:
Bé doncs portem gairebé 1any de govern socialista i només s’han iniciat les obres de 8 habitatges a Sant Salvador i es tracta d’un projecte de l’Ajuntament anterior. Per tant ja es pot afanyar el Servei Municipal de l’Habitatge per construir els 892 restants en els 3 anys que queden de mandat.

La política de l’Ajuntament en lloguer jove, va ser una iniciativa pionera a Catalunya de l’Ajuntament de Tarragona, que va impulsar l’ aleshores tinent d’alcalde de Gestió Econòmica i Pressupostària Joan Aregio. Prop de 2.000 joves s’han beneficiat d’aquest ajut municipal a fons perdut prorrogable 5 anys. L’Ajuntament va destinar l’any 2007, 500.000 € a finançar entre el 30% i el 60% el lloguer al joves empadronats a Tarragona.

El govern socialista ha reduït gairebé a la meitat el pressupost d’enguany destinat al Pla de Lloguer Jove. El nombre d’expedients oberts a data 31 de desembre de 2007 era de 155 i actualment la dada és de 114, perquè aquesta diferència?. Doncs perquè el Servei Municipal de l’Habitatge no ha obert nova convocatòria. No s’accepten nous expedients. El Pla de Lloguer Jove està aturat. Hem passat de prometre que ampliaríem la forquilla d’edat per acollir-se dels 18 al 22 anys per baix i dels 30 als 35 per dalt, a no modificar les bases que ho possibilitarien. Segurament alguna cosa té a veure la reducció en la partida pressupostària, com fer front al finançament de les subvencions si incrementem la xifra dels potencials sol·licitants???.

· Els Plans Integrals han passat a ser responsabilitat del Servei de l’Habitatge. Cosa que acaba de complicar encara una mica més la gestió d’aquesta empresa. Tant com que, tot i ésser els responsables màxims de la gestió del Pla Integral de Camp Clar i el Pla Integral de la Part Alta, encara no disposa aquesta empresa de còpia dels Plans. Així doncs si els membres del Consell d’Administració en volen fer consulta s’han de dirigir per separat als seus responsables polítics. Això és facilitar l’accés a la informació.

Pel que fa al Pla Integral de la Part Alta, en gairebé 1 any de govern no s’ha activat, molta gent de la Part Alta ja ho ha denunciat. Els Tarragonins i les Tarragonines tenen esperances dipositades en aquest pla, doncs posem d’una vegada per totes fil a l’agulla.

· En política de contractació aquesta empresa segueix el model exacte de l’Ajuntament socialista amb la implantació de sous més que generosos en les noves contractacions, de càrrecs de confiança. El nostre Ajuntament ha incrementat el nombre de contractats en categoria d’alta direcció, que corresponen a càrrecs de confiança, amb unes remuneracions equiparades o superiors a la categoria de Cap de Servei, que és el més alt cos funcionarial i que suposa una carrera administrativa considerable en la que el funcionari ha d’haver demostrat sobradament els seus mèrits.

A la vista de tot plegat, resulta que l’empresa que gestiona un dels temes més sensibles per a la ciutadania és un exemple de la desafortunada gestió del govern socialista.

dijous, 26 de juny de 2008

PRESENTACIÓ WEB-BLOC DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA – www.ciuetdiu.cat

Aquest és un projecte que neix avui públicament, però que ja fa uns mesos estem construint. Vam decidir crear el nostre butlletí en els dos suports que ja coneixeu. El ciuetdiu en paper del que ja hem editat el primer número i estem treballant en el segon, i aquest web-bloc, que entenem tindrà probablement un públic diferent a l’imprès.

El Grup Municipal de CIU a l’Ajuntament de Tarragona ha volgut crear un suport web-bloc per tal d’expressar, en un entorn com aquest, totes les nostres opinions i, al mateix temps, rebre suggeriments sobre els temes de ciutat i de ciutadania que ens interessen o preocupen a tots.


Com podreu veure, l’estructura d’aquest bloc és molt similar a la de qualsevol altre, però hem volgut incorporar seccions d’interès per als ciutadans. Podreu trobar al marge dret, les fotos de tots els nostres Consellers. Fent un click podreu adreçar-vos a ells directament, sense cap tipus de filtre, mitjançant un correu electrònic, fent-los arribar les vostres aportacions per millorar diferents situacions de la ciutat, les vostres queixes o senzillament les vostres inquietuds. Aquesta secció l’hem anomenat “Parla amb els Consellers”.

També podreu trobar en el mateix marge, un petita agenda de la nostra acció política, i una secció en la que anirem penjant tots els vídeos que anem realitzant.

El Grup Municipal de CIU anirà publicant en aquest web-bloc totes les notes de premsa, resums de rodes de premsa, articles d’opinió, i, també les mocions, preguntes i precs que presentem al Consell Plenari, d’aquesta manera la informació restarà a l’abast de qualsevol que vulgui consultar-la.

Hem volgut, tot i que siguin anteriors a la publicació d’aquest bloc, penjar moltes de les notes de premsa anteriors, per tal de donar una informació una mica més detallada del primer any a l’Ajuntament de Tarragona, i en breu tindrem totes les mocions, notes de premsa i tot el que el nostre grup ha fet durant aquest primer any.

Nosaltres continuem treballant per millorar la imatge d’aquest web-bloc, anirem incorporant noves seccions, i altres temes d’interès.

dimecres, 25 de juny de 2008

Moció presentada pel Grup municipal de CiU relativa al barri del Serrallo.

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció presentada pel Grup municipal de CiU relativa al barri del Serrallo, el text de la qual és el següent:

«En els darrers anys el Serrallo ha fet globalment un salt endavant qualitatiu aconseguint gaudir avui d’un entorn molt més agradable per als ciutadans de Tarragona.

–La construcció del pont que uneix els molls de Reus i Lleida i que va eliminar el trànsit pesat que havia travessat el Serrallo durant tants anys.

–La canalització del Riu Francolí des de la seva desembocadura fins més enllà del Col·legi Cèsar August, amb la qual cosa els veïns no han hagut de patir més per les avingudes del nostre riu, que havia provocat en el temps diversos ensurts als veïns que han vist més d’una vegada, la darrera l’any 1994, com se’ls inundaven les cases i soterranis.

–La construcció de la nova Llotja de Pescadors que dotava aquest col·lectiu d’unes instalAlacions modernes i adaptades als nous temps.

–La construcció d’una piscina retràctil que dona servei també als veïns del Serrallo.

–La construcció d’un edifici de cotxeres per aparcament dels veïns dels barris portuaris

–L’ordenació de la façana portuària que, tot i que amb entrebancs i problemes d’execució, s’ha desenvolupat en els darrers anys tenint avui una façana del barri francament admirable amb dotació de places d’aparcament per als ciutadans i visitants.

Així la millora qualitativa de l’entorn del barri ha portat a que en els darrers 6 anys s’hagin solAlicitat a l’Ajuntament una vintena de llicències per construir nous habitatges o rehabilitar-los, la qual cosa suposa passar d’edificis destinats a magatzem o edificis de planta baixa més un o dos pisos, a edificacions amb tres plantes. Això ha provocat un augment de la població i també una necessitat de redimensionar determinats serveis públics per adequar-los a la nova realitat poblacional del barri.

Per això tots aquests guanys han d’estar complementats per una obra que considerem de vital importància: la remodelació integral dels carrers interiors del barri.

Per aquest motiu, el Consell Plenari acorda :

1. Iniciar els tràmits necessaris per redactar el projecte de remodelació dels carrers interiors del Serrallo, amb soterrament de tot el cablejat de telefonia i llum, canvi de l’enllumenat públic i la xarxa d’aigües pluvials i residuals redimensionant-la a les necessitats actuals de la població del barri, canvi de la xarxa d’abastament d’aigua potable i gas així com dotar de nova pavimentació als carrers, fent-los semipeatonals com en altres zones de la ciutat.

2. Que aquest projecte sigui consensuat amb els veïns del Serrallo, especialment amb la seva Associació de Veïns.

3. Que aquesta remodelació s’executi, si cal per fases, durant els anys 2008-2009- 2010 i 2011.

4. Que l’Ajuntament de Tarragona iniciï les converses per adquirir l’edifici on estava ubicada antigament la Confraria de Pescadors i, tot respectant el Restaurant que es troba en els baixos, que rehabiliti tot l’edifici per convertir les plantes superiors en equipament cívic del barri, podent recuperar així tota la activitat social i lúdica que havia tingut en anys passats, com el teatre o el ball.»

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.

Moció presentada pel Grup Municipal de CiU perquè les línies de bus nocturn arribin a tota la ciutat.

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció presentada pel Grup Municipal de CiU perquè les línies de bus nocturn arribin a tota la ciutat, el text de la qual és el següent:

«En les darreres setmanes els diferents mitjans de la ciutat van recollir la mesura d’implantar el bus nocturn els dijous, divendres i dissabtes. La mesura presa per la EMT la considerem encertada amb la finalitat de que joves i treballadors puguin tenir a la sevadisposició un servei públic, que els eviti agafar el cotxe. No obstant, considerem que aquesta mesura esdevé insuficient.

El regidor Carles Castillo va manifestar  que amb aquesta mesura “volem  arribar a totes les zones de Tarragona”, cosa que no es produeix doncs el Govern Municipal en fer arribar aquest bus només fins l’Arrabassada, s’oblida de la resta de Llevant de la nostra ciutat. Tots el tarragonins paguen els mateixos impostos i taxes, i per tant tenen dret a disposar dels mateixos serveis públics, més i quan el propi Alcalde ha manifestat que aquesta mesura es fruit d’una promesa electoral que va fer per a tots els ciutadans.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

1. Que les línies de bus nocturn arribin efectivament a tota la ciutat, i per tant, que s’habiliti recorregut més enllà de l’Arrabassada i arribi a la resta de barris de Llevant.

2. Que per garantir el servei a tota aquesta zona de Tarragona, que provisionalment facin aquesta línia de bus nocturn els dos autocars que es troben de reserva.»

 

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.

Benvinguts!

El Grup Municipal de CiU a l'Ajuntament de Tarragona ha volgut crear un suport web-bloc per tal d’expressar, en un entorn com aquest, totes les nostres opinions i, al mateix temps, rebre suggeriments sobre els temes de ciutat i de ciutadania que ens interessen o preocupen a tots.

Com podreu veure, l’estructura d’aquest bloc és molt similar a la de qualsevol altre, però hem volgut incorporar seccions d’interès per als ciutadans. Podreu trobar al marge dret, les fotos de tots els nostres Consellers. Fent un click podreu adreçar-vos a ells mitjançant un correu electrònic, fent-los arribar les vostres aportacions per millorar diferents situacions de la ciutat, les vostres queixes o senzillament les vostres inquietuds. Aquesta secció l’hem anomenat “Parla amb els Consellers”.

També podreu trobar en el mateix marge, una petita agenda de la nostra acció política.

El Grup Municipal de CiU anirà publicant en aquest web-bloc totes les notes de premsa, resums de rodes de premsa, articles d’opinió, i, també les mocions, preguntes i precs que presentem al Consell Plenari, d’aquesta manera la informació restarà a l’abast de qualsevol que vulgui consultar-la.

Hem volgut, tot i que siguin anteriors a la publicació d’aquest bloc, penjar moltes de les notes de premsa anteriors, per tal de donar una informació una mica més detallada del primer any a l’Ajuntament de Tarragona.

Esperem que col·laboreu amb nosaltres en aquest pas tant important cap a nous models de comunicació.

dimarts, 24 de juny de 2008

Roda de Premsa

El dijous 18 de juny de 2008 a les 12:00 hores, a la Sala d’actes de l’Ajuntament de Tarragona, es durà a terme una roda de premsa per presentar el web-bloc del Grup Municipal de CiU.

divendres, 20 de juny de 2008

SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Avui hem preguntat al Conseller de Relacions Ciutadanes Sr. Manolo López Pasca, si era conscient del problema que suposa per a les associacions de veïns, no disposar dels diners de la subvenció que atorga aquest Ajuntament anualment. Aquestes associacions s’enfronten a veure’s en la lamentable situació de no poder fer efectiu el pagament als proveïdors que s’han contractat per les diferents festes majors que es celebraran imminentment. Mai aquest Ajuntament s’havia retardat tant en el pagament de les subvencions.

El Sr. López Pasca ha respost que encara estaran entre 3 setmanes, (ja veurem si no és un mes o dos). Això no és el que ell va assegurar en la darrera comissió, ja que va dir que s’aprovarien en el Consell Plenari celebrat en el dia d’avui.

Per tant serveixi aquesta nota de premsa per comunicar a tots els Presidents i membres de les juntes de les associacions de veïns en la situació que es troben les subvencions de l’any 2008.

El Grup de Convergència i Unió porta molt dies preguntant com està aquest expedient i si es complirien els terminis, i sempre la resposta ha estat que sí.

dimarts, 17 de juny de 2008

Mesures Econòmiques i Fiscals pel 2009

Cal fixar el més ràpidament possible les línies mestres de la política econòmica i fiscal de l’Ajuntament de cara a l’any vinent i segurament també de cara a l’any 2010.

Fer-ho ara quan encara és factible plantejar mesures que serveixin per alleugerir una crisis que fins i tot avui el President del Banc d’Espanya qualifica com a molt greu, és del tot necessari.Des de CIU volem proposar un paquet de mesures que sumades a altres (aquest no és un paquet ni tancat ni excloent) serveixi per generar confiança als nostres ciutadans, i confiança també en el nostre territori. En període de crisi, les administracions hem de prendre decisions, i totes les administracions, estem cridades a posicionar-nos, i per petita que sigui, i l’administració local és petita, sumar les seves mesures a les d’altres administracions.

Sembla que l’Ajuntament de Tarragona i el Sr. Ballesteros en concret, està més preocupat en ”l’auto-bombo” que en els de temes que afecten i afectaran greument els tarragonins els propers anys (tothom, menys els socialistes, ja diu que estem davant d’una greu crisi econòmica de dimensions globals). És hora Sr. Ballesteros de prendre decisions, de generar confiança en la ciutat i de facilitar la vida dels nostres ciutadans i per això des del grup de CIU, presentarem a les corresponents comissions de l’Ajuntament les mesures que considerem bàsiques per afrontar aquest període de crisis.

PRIMER.- Reduir la despesa corrent un 5%, exceptuant la social, els salaris dels treballadors i funcionaris, i la despesa financera. Amb el pressupost de l’any 2008 això podria significar, aproximadament, uns 3,5 milions d’euros. Aquest estalvi seria aplicat directament a fomentar mesures socials i especialment l’ocupació, dirigint-se aquestes mesures a l’atur acreditat a partir del 2008. Doncs es tracta de pal·liar el previsible augment de l’atur cojuntural (el provinent de la crisis actual), deixant per altres administracions l’atur més estructural i crònic que hem tingut aquests darrers anys (i que és molt petit).

Lògicament hauria de significar que el pressupost pel que fa a la despesa corrent queda congelat, és a dir augment 0.

SEGON.- Congelar els impostos (parlem aquí d’aquells comuns a quasi tothom: brossa, aigua, circulació, etc.), els preus públics i les taxes a tots els tarragonins. Es tracta d’aplicar augment 0, excepte en l’IBI, que per no augmentar, hauria de disminuir el tipus de gravamen. Avui, els impostos municipals són una de les despeses importants d’una família; es tracta de reduir al màxim el seu impacte (més tenint en compte que l’equip de govern del Sr. Ballesteros ha pujat la pressió fiscal aquest 2008 en un 38% !!!!!).

En un període de crisi com aquest, hem de procurar que l’augment de recursos de l’Ajuntament no es produeixi a espatlles dels ciutadans i sí, en canvi, com a fruit d’una major activitat econòmica comercial de la ciutat. Una de les maneres d’activar l’economia és que els ciutadans disposin de més recursos econòmics i això en període de crisis és no apujar impostos, o fins i tot baixar-los, cosa que per mantenir un augment 0 l’any 2009, hauria de fer-se amb l’IBI com hem dit abans, per compensar l’augment de la base imposable.

En un altre àmbit de coses caldria, paral·lelament, que totes els impostos que graven les activitats que produeixen inversions destinades a la creació de llocs de treball i riquesa en general, tinguessin una reducció d’entre l’1% i el 10 % en funció dels llocs de treball creats, per facilitar la implantació d’aquestes activitats, a casa nostra, en front d’altres municipis del territori. Aquestes bonificacions i el seu detall, s’haurien d’estudiar a la comissió de beneficis fiscals de l’Ajuntament. Nosaltres, en el seu moment, presentarem un paquet concret que reculli també les aportacions externes.

TERCER: El pla d’inversions quadriennal promès per el Sr. Ballesteros, hauria de canviar la seva periodificació i passar al 2009 determinades inversions previstes pel 2010, per fomentar mitjançant la inversió pública l’activació de l’economia. Al menys un 50% de la inversió del 2010 hauria de passar al 2009, és a dir, la xifra inversora al 2009 hauria de ser, com a poc, de 36 milions d’euros.Hauríem també, com a mínim , de duplicar els plans d’ocupació de l’ajuntament, tot això amb conveni amb el Departament de Treball de la Generalitat, buscant sempre pal·liar en el possible els efectes de la destrucció d’ocupació. Aquí és on aplicaríem part dels diners que hem esmentat en el punt primer.

QUART.- L’Ajuntament de Tarragona ha d’aspirar a ser el màxim competitiu possible, competitivitat no entesa com la competència amb altres ajuntaments, sinó entesa com la màxima eficiència a l’hora de fer viables i fàcils tot tipus de tràmits que en un moment determinat puguin afavorir una inversió o una obra. Es lògic que si demanem més eficiència i més competitivitat a les empreses, també ho fem als ajuntaments i més en període de crisis.

Per tant plantegem la creació d’una oficina destinada exclusivament a les tramitacions de tot tipus de permisos, llicències, etc per les inversions, i per les empreses del nostre entorn. Molts cops la decisió d’una inversió o d’una obra és un tema de facilitat de tràmits i d’escurçar al màxim els terminis per obtenir llicencies o permisos. Això es evident que pot condicionar a una empresa a posicionar-se en un territori o en un altre. Nosaltres hem de lluitar per obtenir el màxim d’inversions possibles a Tarragona. Està clar que aquesta és una mesura, sempre útil, però ara tenim un molt bon motiu per dur-la a la pràctica.

Cal destacar que aquesta mesura tindria també un efecte positiu d’agilització en totes les tramitacions mes ordinàries que efectuen els ciutadans, doncs aquesta especialització alliberaria altres departaments de l’Ajuntament per les qüestions més de tràmit.Aquests pretenen ser un seguit de plantejaments que ajudin a la generació de riquesa a casa nostra, i ajudin també als ciutadans a notar menys aquest període econòmic difícil. Crec que són mesures que l’equip de govern pot estudiar i segur que aquest cop no pot refugiar-se en dir que nosaltres no vàrem fer-ho, doncs fa mes de quinze anys que no hem d’afrontar una situació com aquesta.

Les bones mesures econòmiques són aquelles que en la mesura del possible s’adelanten als esdeveniments. Ara cal que aquestes mesures, i així ho farem nosaltres, siguin estudiades, ampliades o matisades, no sols per l’equip de govern, si no també pel teixit econòmic i social de Tarragona. Nosaltres ho farem, i ens comprometem a traslladar totes les aportacions que se’ns facin a l’equip de govern, per la seva implementació immediata.

Roda de Premsa

El dimecres 18 de juny de 2008 a les 12:00 hores, a la Sala d’actes de l’Ajuntament de Tarragona, es durà a terme una roda de premsa a càrrec de Sr. Joan Aregio per parlar de les mesures a adoptar per l'Ajuntament de Tarragona per afrontar la crisi econòmica.

dimecres, 4 de juny de 2008

BALANÇ D'UN ANY

Ha passat el temps de les paraules i les excuses, i és temps de fets i d’assumir responsabilitats.
Aquest és el resum més clar per nosaltres, de quina ha estat la línea d’actuació de l’equip de govern socialista, aquest primer any:

1.-Moltes excuses (tot és culpa del govern anterior)
2.-Pocs fets
3.-Agreujar problemes
4.-Poca transparència

1.- Si una cosa ha caracteritzat aquest primer any de govern Ballesteros és el no assumir cap responsabilitat, i derivar tots els problemes en els governs anteriors. Exemples, molts, però potser el més destacat, el dels primers mesos de “no tenim un duro, o ens han deixat la caixa buida”. El temps ha posat les coses al seu lloc, i s’ha demostrat que això no era així, doncs l’ajuntament ha pogut fer tot allò que ha volgut, entre altres coses contractar mes gent que mai,(70 nous contractes, dels que 25 són càrrecs de confiança tots ells, a més de 50.000 €/any), pujar sous, viatjar més que mai i més gent que mai etc.

Mireu si és així que penso que ni del final del Fortí de la Reina, es responsabilitzarà, i això que l’error, és del seu Ajuntament socialista.

Això si, quan els ha interessat, cap menció a l’herència positiva de l’anterior govern, per el senyor Ballesteros, CiU sols existeix per carregar-li desgràcies. I la carpa del mercat central, i l’oficina municipal de SP i SP, i la casa de la festa, i el Parc del Francolí. Això sí, quan els i dius, llavors ja callen.

2.- No han desencallat cap gran projecte per la ciutat, la façana marítima, el Mercat Central, la Tabacalera, el Banc d’Espanya, el camp de Nàstic i la gran ciutat esportiva de Camp Clar, etc., i això que ells defensaven la bondat de lo bo que seria que governessin els socialistes a tot arreu, dons jo pregunto a on està la cessió del banc d’Espanya? O els diners pel Mercat Central? O les inversions a la Tabacalera? O la independència de la Canonja? O potser dins de quatre anys estarem igual!!!

Aquí el principal problema és que tenim un alcalde més preocupat per agradar al tripartit i al partit seu, que per exigir allò que per Tarragona és just i vital per el seu desenvolupament.
Aquests són temes cabdals, per fer que Tarragona doni un pas endavant, es projecti amb força cap al futur, i tot està encallat.

Voldria recordar la nostra mà estesa fa mes de mig any, per un gran pacte de ciutat per resoldre i anar de la mà en aquests temes. Seguim estant igual.

3.- Agreujar problemes vol dir, que coses que estaven iniciades, s’han parat (totes les que han pogut) per donar una imatge que tot estava mal fet, i calia fer-ho de nou. I mentre tant, anar creant la sensació que ara si que farien be les coses. Doncs jo denuncio que darrera aquest intent, sols s’amaga l’incapacitat per tirar endavant fins i tot les coses del dia a dia de l’ajuntament. (Que passa amb la video-vigilancia de la part baixa?, que passa amb el pla integral de la part alta?, que passa amb l’edifici de les cotxeres de Torreforta?) Aquest és un equip de govern fluix, molt fluix, que viu dels anuncis i de les fotos, però poc resolutiu, i incapaç de sortir del menor entrebanc.

4.- La poca transparència la vivim cada dia dins l’ajuntament, ex. Molts, un el pla general dos, les famoses comissions que crea la senyora Floria per controlar l’informació de l’Ajuntament, etc. La veritat és, que com sabeu ja hem tingut que anar al síndic de greuges per la poca informació que dona l’Ajuntament. Es un trist honor que pot ensenyar en Ballesteros de ser l’alcalde que mes ràpid ha estat denunciat per incomplir les seves obligacions.

El paper d’ERC és inexistent, per desgràcia no és capaç de modular cap dels defectes dels socialistes i és evident que en les seves àrees no passa res de destacable.

Si a tot aquest panorama i sumem el paper del propi PSC, els incompliments del seu programa electoral (que evidentment els seguirem recordant):

  • El bus nocturn, on es discrimina als ciutadans de Llevant que per al Sr. Ballesteros sembla que no són ciutadans de Tarragona, perquè fa arribar aquest bus només fins a la Vall de l’Arrabassada.

  • O el famós bus gratuït per als nois i noies en edat d’escolarització obligatòria. Comença pel col·lectiu més petit, els infants de 5è i 6è que han d’anar en bus acompanyats pels pares QUE SÍ QUE PAGUEN, deixant pel final els col·lectius més nombrosos i amb més necessitat de mobilitat.

  • O tancar el Teatre Metropol 4 mesos per fer-hi quatre pedaços.

  • O esborrar zones blaves mantenint les màquines expenedores (serà per tornar a pintar-les en el futur??).

  • O el caos absolut de l’empresa municipal de l’habitatge, on de 900 habitatges només n’han començat 8 . . . que eren de CiU !!

  • O la disminució de l’aportació municipal al 0,7 de cooperació

  • La disminució a la despesa destinada a les persones que com bé sabeu s’ha disminuït en 1,5 milions d’Euros.

Els canvis continus d’opinió, tant ara com sobre el que han estat dient 12 anys , la puja d’impostos, la pressió fiscal ha pujat un 38% (recordem aigua i pàrquings) per compensar el suprimir unes quantes zones blaves etc etc,i sobre tot i especialment aquell regust de boca que et deixa aquest any, (I això és el pitjor) de que l’Alcalde no governa, no pren decisions i no posa els interessos de la Tarragona per damunt de tot (aigua i façana marítima, suprimir zona verd de la presó, voler construir un hotel al Sant Jordi, amb excuses infantils recordar excusa façana marítima), pensem que s’estan desaprofitant moments molt importants per Tarragona.

I ens agradaria no haver-li de tornar recordar que ja ha passat el temps de les paraules i les excuses i és temps d’assumir fets i responsabilitats.

Joan Aregio

dimarts, 3 de juny de 2008

QUINA SORT QUE TÉ TARRAGONA

És una sort que l’equip de Govern, digui que els ciutadans ja poden contactar amb els regidors de barri mitjançant el web de l’Ajuntament.

Caldria aclarir als ciutadans que no contactaran directament amb el regidor, com s’anuncia a la premsa, que tant els correus electrònics, com els telèfons, són de les regidories corresponents, als que lògicament contestarà la secretària o alguna persona del departament, en cap cas el regidor directament, de tal manera que el filtre segueix existint. Un cop més la informació es manipula i l’equip de govern menteix.

Caldria que la ciutadania sàpiga, que amb els regidors de CIU, si podran contactar directament mitjançant el nostre web-bloc, http://www.ciuetdiu.cat/ que estarà actiu a finals d’aquesta setmana o principis de la vinent.

Ens sobta, que un cop el nostre Grup Municipal ha anunciat que tindria aquest suport, ràpidament l’equip de govern ha posat en marxa el seu, tot i que el titular hauria de ser:

"Els ciutadans ja poden contactar amb els regidors de barri del PSC-ERC, a través del web de l'ajuntament"

Els regidors de CIU i PP, també estem assignats a les diferents zones de la ciutat, però no ens han donat la possibilitat, de reflectir-ho al web de l’Ajuntament, institució de la que també formem part. Ens hem assabentat per la premsa, d’aquesta nova opció, potser és que el web de l’Ajuntament només és per l’equip de govern.

El que si entenem és perquè habiliten aquest servei, l’equip de Govern al principi de legislatura va anunciar a “bombo y platillo” que els regidors anirien als barris i diferents zones de la ciutat, un dia determinat i a unes hores, i ara pel que ens manifesten els veïns, ja no hi van, i que quedi clar, això no ho diem nosaltres, és una reivindicació veïnal. S’han cansat de complir amb la seva feina.

Si aquesta és la proximitat de la que presumeix l’equip de govern, ja poden plegar.

SOBRE EL PASSEIG DE LA N-340

En relació a la informació apareguda en els mitjans d’avui sobre el sobrecost i l’endarreriment de les obres del passeig que ha d’unir Bonavista amb la Plaça Imperial Tarraco, el nostre grup municipal vol manifestar el següent :
  • Aquest és un exemple més de la voluntat municipal de paralitzar els projectes del govern anterior amb qualsevol excusa i així poder sortir a desbloquejar-lo un any després. Perquè si tant vital consideren aquest passeig, que ho és, podien haver trobat els diners per executar el modificat més aviat. Si en lloc de parlar tant i de gastar tant en altres coses fútils haguessin dedicat els diners a aquesta obra, avui ja estaria acabada, pel gaudi dels ciutadans de Tarragona. Però els ciutadans de Tarragona importen poc. Si s’han d’esperar un any, que s’esperin.

  • Si el govern municipal creu que acusant de mala gestió al govern anterior fa mal a CiU entenem que s’equivoca, doncs en realitat el que fan és desacreditar els tècnics municipals que van redactar el projecte la qual cosa és, com a mínim, irresponsable.

dilluns, 2 de juny de 2008

Roda de Premsa

El dimecres 4 de juny de 2008 a les 12:00 hores, a la Sala d’actes de l’Ajuntament de Tarragona, es durà a terme una roda de premsa a càrrec de Sr. Joan Aregio per parlar del Balanç del primer any de govern municipal.