dimecres, 25 de juny de 2008

Moció presentada pel Grup municipal de CiU relativa al barri del Serrallo.

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció presentada pel Grup municipal de CiU relativa al barri del Serrallo, el text de la qual és el següent:

«En els darrers anys el Serrallo ha fet globalment un salt endavant qualitatiu aconseguint gaudir avui d’un entorn molt més agradable per als ciutadans de Tarragona.

–La construcció del pont que uneix els molls de Reus i Lleida i que va eliminar el trànsit pesat que havia travessat el Serrallo durant tants anys.

–La canalització del Riu Francolí des de la seva desembocadura fins més enllà del Col·legi Cèsar August, amb la qual cosa els veïns no han hagut de patir més per les avingudes del nostre riu, que havia provocat en el temps diversos ensurts als veïns que han vist més d’una vegada, la darrera l’any 1994, com se’ls inundaven les cases i soterranis.

–La construcció de la nova Llotja de Pescadors que dotava aquest col·lectiu d’unes instalAlacions modernes i adaptades als nous temps.

–La construcció d’una piscina retràctil que dona servei també als veïns del Serrallo.

–La construcció d’un edifici de cotxeres per aparcament dels veïns dels barris portuaris

–L’ordenació de la façana portuària que, tot i que amb entrebancs i problemes d’execució, s’ha desenvolupat en els darrers anys tenint avui una façana del barri francament admirable amb dotació de places d’aparcament per als ciutadans i visitants.

Així la millora qualitativa de l’entorn del barri ha portat a que en els darrers 6 anys s’hagin solAlicitat a l’Ajuntament una vintena de llicències per construir nous habitatges o rehabilitar-los, la qual cosa suposa passar d’edificis destinats a magatzem o edificis de planta baixa més un o dos pisos, a edificacions amb tres plantes. Això ha provocat un augment de la població i també una necessitat de redimensionar determinats serveis públics per adequar-los a la nova realitat poblacional del barri.

Per això tots aquests guanys han d’estar complementats per una obra que considerem de vital importància: la remodelació integral dels carrers interiors del barri.

Per aquest motiu, el Consell Plenari acorda :

1. Iniciar els tràmits necessaris per redactar el projecte de remodelació dels carrers interiors del Serrallo, amb soterrament de tot el cablejat de telefonia i llum, canvi de l’enllumenat públic i la xarxa d’aigües pluvials i residuals redimensionant-la a les necessitats actuals de la població del barri, canvi de la xarxa d’abastament d’aigua potable i gas així com dotar de nova pavimentació als carrers, fent-los semipeatonals com en altres zones de la ciutat.

2. Que aquest projecte sigui consensuat amb els veïns del Serrallo, especialment amb la seva Associació de Veïns.

3. Que aquesta remodelació s’executi, si cal per fases, durant els anys 2008-2009- 2010 i 2011.

4. Que l’Ajuntament de Tarragona iniciï les converses per adquirir l’edifici on estava ubicada antigament la Confraria de Pescadors i, tot respectant el Restaurant que es troba en els baixos, que rehabiliti tot l’edifici per convertir les plantes superiors en equipament cívic del barri, podent recuperar així tota la activitat social i lúdica que havia tingut en anys passats, com el teatre o el ball.»

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.

Cap comentari: