dilluns, 28 d’abril de 2008

Moció presentada pel Grup Municipal de CiU Perquè no es transvasi aigua a Barcelona.

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció presentada pel Grup Municipal de CiU Perquè no es transvasi aigua a Barcelona, el text de la qual és el següent:

«El govern de l’Ajuntament de Tarragona ratificà l’acord del Consell d’Administració de l’empresa municipal d’aigües de la ciutat de portar aigua a Barcelona.

Cal recordar que el Camp de Tarragona és una zona deficitària, i des de fa anys s’ha de proveir d’aigua del mini transvasament de l’Ebre per suplir les necessitats de nombroses poblacions del territori.  La iniciativa de transvasar l’aigua dels pous de Tarragona, essent com és una zona deficitària i amb greus problemes de salinització a l’aqüífer, es pot convertir en un greuge social, econòmic i sectorial entre territoris.

Així ho reconeix el segon Pla d’Ordenació d’Extraccions de determinats sectors dels aqüífers del Baix Francolí i del Bolc de Gaià aprovat fa poc més d’un any (Edicte de 10 d’octubre de 2006, pel qual es dóna publicitat a l’Acord de 14 de setembre de 2006 del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, pel qual s’aprova el segon Pla d’Ordenació d’Extraccions de determinats sectors dels aqüífers del Baix Francolí i del Bloc Gaià; DOCG núm. 452 de 2.11.2006) que manté la declaració de sobreexplotació de la franja costanera (polígon de gestió P3) i declara especialment protegits els altres dos polígons de gestió (P1 i P2). L’anàlisi de les pressions i impactes sobre les masses d’aigua realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua en compliment de la Directiva Marc de l’Aigua confirma que una de les pressions que afecta la massa d’aigua 23, que inclou íntegrament el municipi de Tarragona, són les extraccions;

literalment diu que “existeix un procés contaminant persistent que afecta real i generalment al conjunt de la massa d’aigua. Es tracta de contaminació per intrusió d’aigua marina que empitjora notablement la qualitat de l’aigua i fins i tot la quantitat de recurs disponible”.

S’ha de considerar que l’aigua és un recurs natural i la seva explotació ha d’anar lligada a les pròpies conques, per tant, és del tot necessari una gestió equilibrada de l’aigua que possibiliti el desenvolupament econòmic i social del Camp de Tarragona.

La pressió urbanística i industrial al Camp de Tarragona és molt forta i ha afectat als recursos hídrics disponibles. Les activitats tradicionals del Camp de Tarragona, entre

elles l’agrària, han hagut de fer un esforç molt important els darrers anys per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua i ajustar el consum d’aigua a les seves necessitats.

En l’activitat agrària, hi ha una relació molt estreta entre la producció i les disponibilitats d’aigua de tal manera que genèricament les disponibilitats concretes d’aigua ens marcaran les potencialitats productives per a fer aliments sostenibles, quan a preus i ambientalment, perquè estaran  produïts a la vora, afavorint l’equilibri territorial de les persones i del medi.

Cal garantir el manteniment de l’activitat agrària al Camp de Tarragona que els darrers anys ha patit una reducció constant de la seva superfície i nombre d’explotacions

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

1. Instar al Govern de la Generalitat per tal que recomani a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que es replantegi la signatura del conveni  amb l’empresa Ematsa (empresa municipal d’aigües de Tarragona), i no es transvasi aigua a Barcelona mentre a Tarragona es depengui de l’aigua de l’Ebre.

2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i a l’Agència Catalana de l’Aigua a que apliquin altres mesures alternatives per fer front a aquesta situació provocada per la sequera i l’escassetat d’aigua a Catalunya, i s’eviti obtenir recursos hídrics d’una zona sobreexplotada.

3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar amb els recursos econòmics i logístics pertinents per proveir d’aigua l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de forma que les diferents mesures es puguin aplicar en el moment adient, obtenint així una major eficiència.

4. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que políticament es vetlli perquè el desenvolupament d’un territori no sigui a costa dels altres, i que l’assentament de la població es promocioni en les zones on hi hagi els recursos suficients.

5. Comunicar l’aprovació d’aquests acords  a:

–Generalitat de Catalunya. Molt Hble. President Sr. José Montilla i Aguilera.

Plaça Sant Jaume, 4. 08002 Barcelona.

–Departament de Medi Ambient i Habitatge. Hble. Sr. Francesc Baltasar i Albesa.

Avinguda Diagonal, 523-525. 08029 Barcelona.

–Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Hble. Sr. Joaquim Llena i Cortina. Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007-Barcelona.

–Unió de Pagesos de Catalunya. Sr. Joan Caball i Subirana.

Avda. Francesc Cambó, 14 3er A. 08003-Barcelona

 

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.

 

Cap comentari: