dilluns, 23 de febrer de 2009

MOCIÓ: FRACCIONAMENT DELS IMPOSTOS I TAXES

De tots és coneguda la greu situació de crisi econòmica que travessa el món. És evident també que aquesta situació colpeja especialment l’Estat espanyol i com a conseqüència Catalunya i Tarragona.

Davant d’aquesta situació, i com a principal grup de l’oposició d’aquest Ajuntament, tenim la obligació de posar damunt de la taula un conjunt de mesures que creiem són bàsiques per afrontar la crisi.

Assumir el pagament dels impostos i taxes, és ja habitualment una càrrega feixuga pel pressupost de qualsevol família de Tarragona. En la gran majoria dels casos, s’ha de realitzar un esforç important a l’hora realitzar els pagaments.

Moltes famílies de Tarragona es poden trobar en una situació compromesa, i en molts casos no podran afrontar el pagament dels seus impostos i taxes, produint aquest fet una angoixa innecessària a les famílies, i d’altra banda una possible pèrdua d’ingressos pel nostre Ajuntament.

Per tot això exposat el Grup municipal de Convergència i Unió proposa que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona prengui els següents:


ACORDS

Primer.- Oferir als ciutadans la possibilitat de fraccionar en 12 mensualitats els impostos i taxes que s’originin des d’aquest Ajuntament, sense que aquest fraccionament produeixi cap tipus d’interessos.

Segon.- Aplicar aquesta mesura des d’aquest any 2009.

Joan Aregio i Navarro
Conseller Portaveu del Grup municipal de CiU

Tarragona, 18 de febrer de 2009


Aquesta moció serà defensada per la Sra. Maribel Rubio