dilluns, 23 de febrer de 2009

MOCIÓ: REDUCCIÓ DE DESPESES NO PRIORITÀRIES I CREACIÓ DE LA TAULA DE PARTICIPACIÓ

Potser comença a ser hora que els qui tenen la responsabilitat del govern a l’Ajuntament de Tarragona es posicionin de manera clara al costat dels qui són víctimes directes de la crisi econòmica. El govern de Tarragona no pot ignorar per més temps una realitat tant evident com la que pateixen molts tarragonins i tarragonines.

El “Plan Zapatero” segons el nostre criteri ben poc ajudarà a les famílies que aviat es veuran abocades a situacions de marginació que mai havien imaginat. Aquest Pla tampoc ajuda a atendre les necessitats dels més exclosos, dels qui dormen al carrer dia rera dia, dels qui necessiten ajuda per a cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació, dels qui demanden treball, dels qui van decidir venir a casa nostra pensant que ells i les seves famílies podrien engegar un projecte de millora de les seves condicions de vida i el veuen frustrat. De les dones soles amb fills menors al seu càrrec i en situació de desemparament. De l’increment de les conductes violentes o de l’aparició, si no hi posem remei aviat, d’actituds racistes o xenòfobes.

Moltes d’aquestes realitats són conegudes, però cal visualitzar-les perquè en prenguem consciència. Cal atendre-les dins uns paràmetres de dignitat i pensant en el benestar social com un dret per a tothom. Els problemes socials es poden tornar crònics i generalitzar, i quan en una societat succeeix això, la cohesió social desapareix. En definitiva l’ombra de la fractura social planeja amb més insistència que mai. Certament es dibuixa un panorama trist, desencisador, però això en esperona encara més a buscar solucions.

Què fer des de la municipalitat?. Primer reconèixer que des de l’administració local no estem donant resposta a moltes d’aquestes situacions i que són les entitats sense ànim de lucre, les fundacions, els sindicats, les ONG’s les que assumeixen en molts casos competències municipals pel que fa a l’atenció de necessitats bàsiques. Teixit social, que com a agents socials proactius i arrelats a la ciutat de Tarragona gaudeixen d’un prestigi que els precedeix, i d’una legitimitat guanyada a pols i a base de treball des de fa molts anys. Cal doncs posar en valor la funció social que acompleixen, però alhora ajudar-los en la seva tasca, més del que s’està fent fins ara.

Per tot això exposat el Grup municipal de Convergència i Unió proposa que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona pregui els següents:

ACORDS

Primer.- Redefinir el pressupost municipal de l’any 2009, reduint tot tipus de despeses no prioritàries en aquests moments.

Segon.- Aquesta reducció hauria de basar-se prioritàriament en les següents modificacions: (no és aquest un llistat ni tancat ni excloent):
Alcaldia, Àrea de Mobilitat, Relacions Ciutadanes, Comunicació, Empreses Municipals, Hisenda, Enllumenat, Publicitat, Esports, Cultura i Festes, més la incorporació del romanent de l’any 2008.
L’objectiu seria reunir aproximadament 2,25 milions d’euros, per gestionar-los i aplicar-los d’acord amb el previst en el punt següent.
Tercer.- Creació d’una taula de Participació formada per les entitats econòmiques, sindicals, fundacions, ONG’s i entitats socials sense ànim de lucre, que sota la Presidència de l’Alcalde de la ciutat i amb la participació d’un membre de cada grup municipal de l’Ajuntament de Tarragona, gestioni els fons esmentats en el punt segon d’aquesta moció amb l’objectiu de destinar aquests fons a activitats pel foment de l’economia productiva fins a l’ajut a programes i accions que lluitin contra l’exclusió social.

Joan Aregio i Navarro
Conseller Portaveu del Grup municipal de CiU

Tarragona, 18 de febrer de 2009

Aquesta moció serà defensada per la consellera Sra. M. Victòria Forns.