dilluns, 23 de febrer de 2009

MOCIÓ: LES ONG’S CATALANES I EL 0,7% DE L’IRPF

L'executiu ha facilitat recentment, a les entitats que porten a terme programes finançats a càrrec de la convocatòria de subvencions del 0,7% de l'IRPF, un esborrany d'ordre governamental que regula les bases per accedir a aquests ajuts. Aquesta modificació té com a objectiu, limitar la possibilitat de sol·licitud de les subvencions, a les entitats d'àmbit estatal i, en conseqüència, excloure de l'accés a aquests fons a aquelles que no tinguin àmbit estatal.

Si la modificació acaba fent-se efectiva, molts programes desenvolupats per ONGs d'àmbit català es veurien afectats. S'estima que les entitats catalanes deixarien de percebre uns 30 milions d'euros. Molts dels programes que no podrien desenvolupar-se estan destinats a persones que es troben en situació d'exclusió social. La maniobra és especialment greu per un doble motiu, per una banda, per la interrelació existent entre la decisió ciutadana d'assignar els recursos a fins d'interès social i la confiança de la seva gestió en entitats pròximes al ciutadà, pròxima al territori. Amb la decisió del Govern podria trencar-se aquesta interrelació. Per altra banda, la modificació és greu per la situació de crisi que es viu. En un moment de forts i creixents necessitats socials, i també mediambientals, és imprescindible reforçar les entitats i reconèixer el treball positiu que realitzen, i no al contrari.

La postura del Govern contrasta a més, amb l'aportació que des de Catalunya es porta a terme en aquesta matèria. Catalunya és la comunitat autònoma més solidària a partir de l'IRPF. El percentatge de declarants que any rere any decideix destinar una part de la seva renda a altres fins d'interès social és el més elevat de totes les comunitats autònomes, se situa sempre per sobre de la mitjana del conjunt de l'Estat.

D’altra banda, la posició del govern s'oposa a mandats aprovats en seu parlamentària i incompleix de fet, el nou Estatut de Catalunya. Les reiterades demandes de territorializació dels recursos obtinguts del 0,7% de l'IRPF destinat a altres fins d'interès social, responen a aquest plantejament i s'han justificat per diverses raons: possibilitar l'exercici de les competències exclusives de les CC.AA en matèria d'acció social i d'associacions i fundacions; garantir la dotació de recursos per a programes socials d'entitats d'àmbit local i autonòmic; fer efectiu el principi de proximitat com element rector de la política social; i vincular recaptació i distribució per evitar el desincentiu que provoca la inexistència d'aquesta relació.


Davant el canvi de criteris manifestat pel govern per limitar a entitats d'àmbit estatal la possibilitat de sol·licitar subvencions a càrrec de l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF, i el desajustament entre aquesta posició i les demandes efectuades pel govern de Catalunya i les entitats del sector,

És per això que el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona prengui els següents acords

ACORDS

Primer.- Instar al govern espanyol que aturi la modificació dels requisits per sol·licitar les ajudes destinades a fins d'interès social derivades de l'assignació tributària del 0,7 de l'IRPF, per limitar la possibilitat de sol·licitud a les entitats d'àmbit estatal.

Segon.- Instar al govern espanyol a Territorializar per Comunitats Autònomes, els recursos recaptats en l'assignació tributària de l'IRPF destinada a altres fins d'interès social i a cedir a cada Comunitat un mínim del 50% de la recaptació que s'hagi obtingut en les declaracions efectuades en el seu territori, en concepte de la citada assignació, garantint que els recursos corresponents al referit tram siguin gestionats íntegrament, pels respectius governs autonòmics i destinats efectivament, al Tercer Sector.

Tercer.- Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que emprengui les accions que siguin necessàries per tal que, sent Catalunya una de les comunitats on el percentatge de declarants que any rere any decideix destinar una part de la seva renda a altres fins d'interès social és el més elevat de totes les comunitats autònomes, el govern espanyol rectifiqui la seva proposta de deixar fora de les subvencions del 0.7% de l’IRPF les associacions i ONGs d’àmbit català, i treballi perquè hi hagi unitat catalana a Madrid, alhora de defensar els interessos de Catalunya.

Quart.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern espanyol, a la Ministra de d’Educació, Política Social i Esports del Govern espanyol, Mercedes Cabrera, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya (ACM i FMC) i a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
Joan Aregio i Navarro
Conseller Portaveu del Grup municipal de CiU

Tarragona, 18 de febrer de 2009


Aquesta moció serà defensada per la Sra. M.Victòria Forns.

Cap comentari: