dimarts, 14 de juliol de 2009

L’INFORME DE LA COMISSIÓ DEL PÀRKING JAUME I

Ahir se’ns va entregar l’informe de la Comissió d’Investigació del pàrking Jaume I, la qual va ser creada el 09-09-08 amb el nostre vist i plau i amb la directriu de “concretar les possibles responsabilitats de gestió i econòmiques derivades de la construcció de l’aparcament Jaume I”.

Havent tingut ocasió de fer lectura de l’informe, considerem que els eixos principal del mateix són:

1.- Anàlisi dels costos del pàrking.

2.- Procediment de legalitat dels seus acords.

3.- Concretar les possibles responsabilitats.

CONCRETAR LES POSSIBLES RESPONSABILITATS

Començarem pel darrer punt, el de les responsabilitats, que en la majoria de conclusions de l’informe fan referència a l’empresa SISTEMES ALEM i al Consell d’Administració de l’empresa AMT.

Dels 27 regidors de l’actual Ajuntament, només 3 formaven part del Consell d’Administració que va votar a favor de la construcció del pàrking, a favor de la creació de la UTE amb Sistemes ALEM, a favor dels primers compromisos econòmics i a favor, fins l’any 2005, de tot els acords que surten en aquest informe.

Casualment aquests tres regidors són membres de l’actual equip de govern socialista, els Srs.Ballesteros, López Pasca i Sanahujes.

Per tant una primera reflexió: les responsabilitats en aquella data són, si més no, compartides.

El propi informe, en les seves conclusions primera i segona, apunta molt directament a que les primeres decisions que es van prendre són, en part, l’origen de la situación actual. Per tant, tothom ha de ser responsable de les decisions que va prendre en el seu moment.

Per això, posar ara en qüestió la ubicació, la decisió de fer-lo robotitzat, la de fer el primer aval a l’empresa Sistemes Alem, o fins i tot la mateixa elecció de l’empresa, és un acte de covardia política a la qual ens té molt acostumats el Sr. Ballesteros i el seu grup.

Segurament i perquè no ho dirà ningú, des del grup municipal de CiU estem convençuts de que totes i cadascuna de les persones que han intervingut en el procès de construcció del pàrking han actuat amb absoluta bona fe i pensant sempre que era el millor per la finalització de l’obra.

Per tant i ho diem amb molt sincerament, no ens agradaría veure ni al Sr. Ballesteros ni a cap membre del Consell d’Administració anar a declarar a cap Jutjat.

Com hem dit abans l’informe fa referència també a Sistemes Alem, que és el principal causant de la no finalització del pàrking, com així va reconèixer un procediment arbitral que ha estat indiscutit, doncs només en va ser impugnat l’arbitre, no pas les conclusions ni el procediment.

ANÀLISI DELS COSTOS DEL PÀRKING

En quant a la analisi dels costos del pàrking, per primera vegada queda clar que l’import gastat fins a la data d’avui són 16 milions d’euros. La resta fins a 25 milions d’euros són previsions que fa l’actual equip de govern, dels quals volem destacar, com a exemple, que 7 milions d’euros són decisió del Sr. Ballesteros (págines 14 i 15 de l’informe on es fa referencia a crèdits sol·licitats el juliol del 2007 i el setembre del 2007).

PROCEDIMENT DE LEGALITAT DELS SEUS ACORDS

En quant a la legalitat de tot el procediment i segons el nostre criteri sembla desprendre’s de l’informe que no existeix en cap acord pres per l’Ajuntament de Tarragona, cap advertiment d’il·legalitat per part de cap funcionari municipal.

Fem aquesta distinció entre Ajuntament i empresa doncs en l’estadi del tema en que ens trobem i ja que es vol judicialitzar aquest afer, és molt important fer les matitzacions que siguin necessàries.

Per tant, i al marge d’altres reflexions que per no ser reiteratius us adjuntem en el format entregat en la roda de prensa sobre aquest tema el 02-09-08, i a tall de CONCLUSIONS, fixem les següents:

  1. És evident la judicialització d’aquest cas que ha fet l’equip de govern. No la compartim però, en tot cas, respectarem com no pot ser d’altre manera, les decisions que prengui la justicia. Esperem però que aquest informe signifiqui el final de la utilització política de l’afer del pàrking i, per tant, signifiqui l’inici de la solució a l’ús d’aquest equipament.
  2. Si de l’informe se’n desprén que l’Ajuntament de la pasada legislatura no va calibrar prou bé la evolució de l’obra, com a mínim el govern actual se n’ha de sentir corresponsable durant més d’un any, on essent alcalde el sr. Ballesteros ens va prometre diverses vegades que el pàrking s’obriria i seria robòtic.
  3. Nosaltres no defugim la responsabilitat de les decisions que vàrem prendre en aquest tema, perquè sempre vàrem confiar en els tècnics que portaven l’obra (com també va fer-ho el Sr. Ballesteros durant un any com a Alcalde i en tots en els que el PSC i ell mateix van estar en el Consell d’Administració de l’empresa votant a favor).
  4. Despres de dos anys de tenir l’obra parada, li volem dir al Sr. Ballesteros que es el moment de trobar solució a l’us l’aparcament de Jaume I i oferim la nostra col·laboració a l’equip de govern per fer-ho.

Tarragona, 14 de juliol de 2009

3 comentaris:

feliu ha dit...

M'agradat l'exposició que fà i com la fà, neutra, clara, entenedora i politicament correcta,inclús crec que amssa correcta, els seus contraris, no ens tenen acotumats a tanta correció, és fan la "llefu" i tots en sentim la pudor.

Bé, per fí està a la fiscalia, qui vulgui que faci judicis pararel·ls, al final aquella serà la que sentenciarà i posarà les coses a lloc. I més d'un/a s'en arrepentirà.
Un consell, no és mereix que el que embruta i embolica, no quedi embrutat i embolicat.

jo ha dit...

Sembla que el perseguidor, es convertirà en perseguit.

Ara potser tastaràn la seva medicina. A quí qui ha de tenir totes les cartes es el Trasobares i el Secretari del Consell, sino, ja els compadeixo.

Pol ha dit...

Ni m'interesen ni crec que hi hagi "culpables" el que vull son solucions i amb denuncies, nomès es demostra l'ús partidista que vol el PSC, primer solucions, desprès ja veurem responsabiliats.