dilluns, 17 de desembre de 2007

Moció sobre passos de vianants presentada pel Grup Municipal de CiU

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció sobre passos de vianants, el text de la qual és el següent:


«Degut al creixement de la nostra ciutat, s’ha produït l’obertura de nous carrers i vials de circulació ràpida, que tot i millorar ostensiblement la circulació de vehicles,

manifesten problemes de seguretat per als vianants a l’hora de creuar determinats passos zebra que no estan regulats semafòricament.

Es per això que per tal de garantir la seguretat d’aquests ciutadans, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa l’adopció dels següents acords.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

Primer. Que la partida “CONSTRUCCIONS BADENS” del pressupost d’inversions per a l’any 2008, dotada amb 50.000€, sigui incrementada amb la quantitat suficient i necessària per poder afrontar la construcció, durant el primer trimestre de l’any 2008, de passos de vianants elevats als següents carrers i avingudes de la ciutat:

Av. Vidal i Barraquer

Av. Francesc Macià

Av. Països Catalans de Sant Pere i Sant Pau, tram zona universitària.

C. Riu Llobregat a Camp Clar

C/ Gaià de Torreforta.

Avinguda del Mediterrani de La Móra.

Segon. Que s’elabori un estudi acurat d’altres carrers i avingudes susceptibles de patir aquesta problemàtica i que la previsió pressupostària dels anys 2009-2010-2011, inclogui la dotació econòmica suficient per afrontar la construcció de passos de vianants elevats en aquells llocs.

Tercer. Que en les futures obres de remodelació de carrers que tingui previst realitzar el Govern Municipal es prevegi la construcció de passos de vianants elevats en aquells llocs on sigui necessari.»

 

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.