dilluns, 17 de desembre de 2007

Moció sobre projectes de cooperació presentada pel Grup Municipal de CiU

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció sobre projectes de cooperació, el text de la qual és el següent:

 

«En el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, celebrat en data 19 de novembre de 2007 es va informar de la creació d’un nou lloc de treball, aprovat pel Consell Plenari de l’Ajuntament aquell mateix matí. Aquesta nova figura aglutinaria les funcions d’estudi de les sol·licituds de subvenció i aplicació dels criteris d’assignació de les subvencions. Es fa del tot necessari recordar que aquestes funcions les venia acomplint l’anterior directora-gerent de l’IMSS, sense que això suposés un cost addicional per l’Ajuntament, ni una rebaixa en el total del pressupost destinat a projectes de cooperació a través del  0,7.

Entre els membres del Consell de Cooperació i Solidaritat es va obrir un debat en relació a la fórmula establerta per a sufragar el cost de les retribucions d’aquest tècnic, que segons resa en el pressupost 2008 es farà restant del total del 0,7 de cooperació, el que suposa una rebaixa de 34.674,75 € en la inversió directa als projectes de solidaritat i cooperació que atenen tant a necessitats personals i socials dels més desfavorits com a situacions d’emergència.

Sensibles a la necessitat de sumar i no restar recursos econòmics a  una àrea de tanta repercussió i amb una funció social reconeguda, es va proposar en el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat esmentat, estudiar la possibilitat que les retribucions d’aquest tècnic no es sufraguin amb el pressupost ordinari del 0,7 sinó des de l’Ajuntament, no essent ni tant sols passat a votació.

Tot i creure innecessària la creació d’un nou lloc de treball per aglutinar les funcions d’estudi de les sol·licituds de subvenció i aplicació dels criteris d’assignació de les subvencions, tasca que fins a la data ja es venia realitzant pel personal de lMSS, essent com és que aquesta decisió és discrecional del govern municipal,  el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que es prengui el següent acord.

En conseqüència, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona acorda:

Que les retribucions corresponents a aquest nou lloc de treball no es paguin de la partida destinada a projectes de cooperació a través del 0,7% i siguin destinats aquests diners (34.674,75€) a la seva veritable funció, la inversió directa en projectes de solidaritat i cooperació que atenen tant a necessitats personals i socials dels més desfavorits com a situacions d’emergència.»

 

La moció no és aprovada per 14 vots en contra.