divendres, 2 de maig de 2008

CIU RECORDA QUE DESPRÉS DE L’APROVACIÓ INICIAL ELS CIUTADANS PODRAN TORNAR A FER AL•LEGACIONS A LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL.

Vista la informació apareguda aquests dies als mitjans de comunicació sobre la finalització del període de propostes al POUM, el Grup Municipal de CiU vol manifestar el següent:

· Si tal i com s’ha vingut dient per part del Govern Municipal, en els propers mesos es procedirà a aprovar de nou inicialment la revisió del Pla General, no es pot dir que “Urbanisme no acceptarà més propostes al POUM” o “es tanca el període de propostes al POUM”.

· Volem recordar al Govern municipal que una nova aprovació inicial del POUM ha de suposar obligatòriament un període mínim de 30 dies per a que la ciutadania pugui tornar a fer les al·legacions que consideri oportunes.

· Per tant, a no ser que el que es pretengui per part del Govern municipal sigui anar directament a la aprovació provisional, caldrà obrir un període d’informació pública i els ciutadans, entitats i institucions que ho creguin convenient i no estiguin d’acord amb algun punt determinat del Pla General podran fer les corresponents propostes.

Aprofitem per demanar de nou al Govern Municipal, que tanta tasca diu haver fet per donar a conèixer aquest POUM, que com a representants de la ciutadania que som ens el doni a conèixer oficialment, doncs avui per avui tot el que sabem ha estat a través dels mitjans de comunicació. Al cap i a la fi som també nosaltres els que haurem de votar en Consell Plenari aquesta proposta del govern municipal.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè