divendres, 26 de setembre de 2008

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU AL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA REFERENT A LA RETOLACIÓ EN LLENGUA CATALANA DELS EDIFICIS ADMINISTRATIUS DE L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT A TARRAGONA

 

Transcorreguts ja gairebé 30 anys des de l’aprovació de la Constitució del 78 i gairebé 29 anys de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 79 i un cop aprovat el nou Estatut de 2006 que consagra el Capítol III del Títol I als Drets i Deures Lingüístics, hom observa un cert relaxament per part de determinades oficines administratives i dependències de certes Delegacions de l’Administració del Govern de l’Estat pel que fa a l’aplicació de determinats aspectes relatius per exemple a la retolació de certs edificis administratius en llengua catalana, tant pel que fa a cartells interns (la relació és tan extensa que la fan impossible de citar en un document com el present) com de cartells externs i rètols de façanes, dels quals en son exemples flagrants l’edifici de la Plaça Imperial Tàrraco que aglutina diferents delegacions administratives o el nou i flamant immoble de l’INSS a la Rambla Nova, els quals només estan redactats en llengua castellana.

Això representa, al nostre entendre, una vulneració dels articles 32, 33 i 34 del vigent Estatut d’Autonomia de 2006 que predica que totes les persones tenen dret a no ésser discriminades per raons lingüístiques.

D’altra banda, l’article 6 de l’Estatut proclama: “La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua d’ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya...”

És per tot això el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona ACORDA:

1.- Requerir el Govern Central i, en especial la Subdelegació del Govern que instin als responsables de les diferents unitats administratives i les unitats privades que en depenguin i exerceixin funcions públiques, la correcta instal·lació i difusió en llengua catalana de cartells informatius, rètols, pancartes, indicadors i tota altra informació escrita.

2.- Trametre còpia d’aquesta moció a l’estament competent del Govern de la Generalitat per tal que, d’acord amb el que diu l’article segon de l’Estatut estableixin les mesures necessàries per facilitar l’exercici d´aquests drets.

 

Tarragona, 22 de setembre de 2008.

 

Joan Aregio i Navarro

Conseller Portaveu del Grup Municipal de CiU

 

AQUESTA MOCIÓ SERÀ DEFENSADA PEL CONSELLER SR. RAÜL FONT