dilluns, 28 de gener de 2008

Moció presentada pel Grup Municipal de CiU relativa al Pla cultural.

L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, referent a la moció presentada pel Grup Municipal de CiU relativa al Pla cultural, el text de la qual és el següent:

«A les darreries de l’anterior mandat, el Departament de Cultura d’aquest Ajuntament, va contractar la redacció d’un Pla Cultural, totalment externalitzat, tant en la seva confecció, com en les entitats consultades.S’ha fet tot el treball de camp i, s’avançaven les conclusions.

Davant la proximitat de les passades eleccions municipals, tots els grups van convenir aturar el procés de publicitar les conclusions.

Ha transcorregut quasi 8 mesos des de que el Projecte va quedar aturat, sense que cap de les Comissions Informatives de Cultura s’hagi donat explicació, ni informació d’aquest important document.

L’objecte del Pla era fer una diagnosi de l’estat de la cultura a Tarragona i poder, amb les conclusions  reorientar i fer més participativa la política cultural de la ciutat.

El nou equip de Govern que compta amb aquest valuós estudi, ha iniciat la seva activitat, sense considerar el resultat de l’ampli i profund estudi realitzat.

En conseqüència, el Consell Plenari acorda:

1. Que es doni coneixement als Grups Polítics d’aquest Ajuntament, així com a les persones i entitats que van contribuir i participar en la confecció i estudi del Pla Cultural, de les conclusions a que ha arribat l’equip redactor.

2. Crear una Comissió reduïda en la que estiguin presents  tots els Grups Municipals, per aprofundir i arribar a les conclusions definitives del Pla Cultural.»

 

La moció no és aprovada per 15 vots en contra